Gestor – ochranný svaz autorský

Publikováno 11. 10. 2019

Kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Originálem díla uměleckého se pro tyto účely rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu pro autora se nevztahuje na díla architektonická, díla užitého umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.