FESTAS – festivalová asociace

Publikováno 31. 8. 2022

Účelem FESTAS – festivalové asociace, z. s., je sdružovat pořadatele významných českých hudebních festivalů, jejichž cílem je prezentace a rozvoj hudební festivalové scény.

Základním posláním spolku směřujícím k naplnění svého účelu je zejména rozvíjení různých forem spolupráce mezi členy, prezentace, kultivace a podpora hudební festivalové scény, sjednocení postojů členů spolku vůči orgánům státní správy, samosprávy a mezinárodním vládním i nevládním institucím, zaujímání stanovisek
k legislativním úpravám, prosazovaní změn v ekonomickém a legislativním prostředí, spolu s prosazováním rovných podmínek při čerpání veřejných zdrojů, komunikace s médii, s odbornou i laickou veřejností.