Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu

Publikováno 5. 9. 2022

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s., (ČNS IFPI) je českou národní sekcí nevládní neziskové organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko).

V České republice je národní sekce této organizace tzv. zvláštní organizací pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. Mezi hlavní činnosti ČNS IFPI patří ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, protipirátská činnost, edukace a osvěta v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, sledování a podílení se na tvorbě nových legislativních rámců atd.