Asociace muzeí a galerií České republiky

Publikováno 11. 10. 2019

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., je nevládním neziskovým sdružením a dobrovolným profesním svazem muzejních institucí a osob činných v oboru. Jejím základním posláním je usilovat o všestranný rozvoj muzejnictví a o zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích, hájit společné zájmy a práva muzeí sdružených v AMG v duchu principů stanovených Etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Při naplňování tohoto poslání zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávám, ostatním zřizovatelům muzeí i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví, vytváří a vede oborové informační systémy, zajišťuje různé formy vzdělávání pracovníků muzeí, všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí. Aktivně zasahuje do legislativního procesu uplatňováním profesních hledisek při tvorbě právních norem, které ovlivňují odborné, právní i ekonomické postavení muzeí a oboru muzejnictví jako celku. Spolupracuje s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Ve své činnosti navazuje na bohaté tradice českého muzejnictví i na tradice profesního sdružování institucí působících v tomto oboru. AMG je také důležitou muzejní platformou, která sdružuje muzea a galerie zřizovaná státem, samosprávnými celky, ale i podnikatelskými a soukromými subjekty.