Asociace designerů Moravy

Publikováno 7. 9. 2022

Asociace designerů Moravy, z. s., (ADM), působící od roku 1990, je výběrovým sdružením profesionálních designerů a teoretiků designu. Nesvazuje členy žádnou doktrínou, dbá však o dodržování kolegiálních vztahů v souladu s kodexem profesionální etiky, přijatým Mezinárodní radou asociací průmyslového designu (ICSID).

Členům i veřejnosti zprostředkovává aktuální informace o vývoji a stavu oboru, nadřazuje promyšlené koncepce nad módní trendy a usiluje o všestrannou kultivaci vztahů mezi tvůrci a investory a o dodržování dohodnutých pravidel a tvůrčích postupů.

Vlastními návrhy, metodickými návody, odbornými posudky, přednáškami, výstavní činnosti i informacemi na internetu zvyšuje kompetenci zodpovědných orgánů i osob, rozhodujících o veřejném prostoru i o soukromých iniciativách, vytváří podmínky pro příznivé pracovní a společenské klima a růst prestiže oboru.