Archiv Univerzity Hradec Králové

Publikováno 11. 10. 2019

Posláním Archivu UHK jsou tyto činnosti: Trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Univerzity Hradec Králové, jejích právních předchůdců a dalších osob či institucí spojených s Univerzitou Hradec Králové; Zpřístupňování těchto archiválií v souladu s platnou legislativou; Dohled nad spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízení a veškerým nakládáním s písemnými i elektronickými dokumenty v prostředí Univerzity Hradec Králové. Dohled nad Podatelnou a spisovnou Univerzity Hradec Králové;
Dohled nad péčí o školní a některá další autorská díla vzniklá na Univerzitě Hradec Králové a zpřístupňování těchto děl. Jde zejména o vysokoškolské kvalifikační práce (tzn. práce bakalářské, diplomové, disertační), rigorózní práce a habilitační práce.
Dokumentace činnosti Univerzity Hradec Králové a podpora prezentace Univerzity Hradec Králové na veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové a v oblasti archivní vědy. Výstavní a publikační činnost v těchto oblastech. Spolupráce s Katedrou pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.