Active Citizens Fund

Publikováno 14. 11. 2019

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Konsorcium bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení Kanceláře finančních mechanismů. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR, které mají minimálně jednoletou či dvouletou aktivní historii (dle typů grantů).

V rámci programu realizuje konsoricum také dva vlastní projekty. Záměrem těchto projektů konsorcia je zapojit mladé lidi do veřejného dění, posíit neziskové organizace a jejich schopnosti na poli advokační práce.