Inzerce

Vlastivědné muzeum v Olomouci hledá ředitele/ku

Publikováno 19. 7. 2021

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace.

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

a) VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, dějiny umění, ekonomika, právo nebo management výhodou);
b) znalosti v oboru a zaměření organizace;
c) znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky;
d) praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
e) komunikační a organizační schopnosti;
f) dobrý zdravotní stav;
g) řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Obsahové náležitosti přihlášky:

a) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
b) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech;
c) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
d) kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
e) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
f) koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran (opatřená datem a podpisem uchazeče).

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Součástí platového výměru je dále osobní ohodnocení (nenároková složka, stanovuje Rada Olomouckého kraje) a příplatek za vedení.

Termín podání přihlášek: do 31. 8. 2021

Termín nástupu do funkce: 1. 2. 2022

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Obálku označte heslem „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITEL/KA“.

Uchazeči výběrového řízení mohou být podrobeni personální a psychologické diagnostice.