Uzávěrka 10. 3.

FAJRONT!!! – výzva v r. 2023 na podporu projektů s hornickou tematikou

Publikováno 27. 2. 2023

Statutární město Ostrava vyhlašuje výzvu v oblasti kultury FAJRONT!!! na podporu projektů reflektující téma hornické minulosti Ostravy. Začátek akcí je limitován dnem 1. 7. 2023. Ukončení projektů nejpozději dne 31. 12. 2023.

Statutární město Ostrava se v roce 2023 stane hostitelem 27. setkání hornických měst a obcí, které proběhne ve dnech 8.–10. 9. 2023. Cílem výzvy je prostřednictvím kulturních aktivit připomenout hornické tradice a historii ostravského hornictví, které zásadním způsobem ovlivnilo vývoj města Ostravy a osudy jeho občanů. Účelem je také prezentace zapomenutých míst a příběhů, z nichž mohou občané Ostravy čerpat hrdost i poučení.

V rámci výzvy budou moci subjekty žádat o účelovou dotaci, a to na přípravu, realizaci akcí a projektů na základě níže uvedeného tematického vymezení:

1. Průběžné aktivity připomínající ostravské hornictví (termín konání akcí pro veřejnost od 01.07.2023, ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2023)

  • např. besedy, happeningy, příprava a realizace představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, publikace, přednášky, workshopy, komentované prohlídky a další aktivity.

2. Aktivity doprovázející slavnostní setkání hornických měst a obcí tematicky zaměřené na hornictví (termín konání akcí pro veřejnost 8.–10. 9. 2023)

  • např. besedy, happeningy, představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, přednášky, workshopy a další aktivity realizované v rámci víkendového programu pro veřejnost na Masarykově náměstí.

Na podporu projektů v rámci výzvy FAJRONT!!! je vyčleněna částka 1 mil. Kč, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 tis. Kč.

O poskytnutí dotací, příspěvků a transferů rozhodnou orgány města nejpozději do konce května 2023.

Kritéria pro jednotlivé žadatele:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými příjemci peněžní podpory i příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava a městské obvody statutárního města Ostrava a jimi zřízené příspěvkové organizace

Žadatelé o dotaci, příspěvek a transfer budou postupovat v souladu s „Programem podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021–2024“ („Program podpory“) vyjma bodu 13. 4., odst. 1.

Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava a městské obvody statutárního města Ostrava a jimi zřízené příspěvkové organizace nejsou při podání žádosti dle bodu 13. 3. „Programu podpory“ povinny dokládat dokumenty dle bodu 13. 3. 3. odstavce A), s výjimkou doložení skenu smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

„Program podpory“ a formuláře jsou zveřejněny na stránkách města.

V rámci výzvy nemohou být předloženy projekty, které byly přihlášeny do výběrového řízení na poskytnutí dotací pro rok 2023.

Termín pro podání žádostí je od 27. 2. 2023 do 10. 3. 2023 do 13 hodin.