Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Strukturální fondy

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 40 celkem.

Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky apod. Některé z partnerských rezidenčních center se průběžně obměňují. Institut umění hradí většinou náklady spojené s pobytem zahraničního umělce v České republice, výjimečně spolufinancuje i pobyt českého umělce v zahraničí (např. Mexiko, Portugalsko, Německo). Institut umění dále vypisuje výzvy pro zájemce z oblasti vizuálního umění a scénografie o pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově; pobyty jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Celetná 17
110 00 Praha 1
T  224,809,116
F  224,811,452
marketa.cerna@institutumeni.cz, info@institutumeni.cz

www.idu.cz


Jihomoravská komunitní nadace

Jihomoravská komunitní nadace vznikla v roce 2008 z iniciativy sdružení Echo Moravia a působí na území Břeclavska a Hodonínska. Podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další prospěšné projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu.
Anenská 1006
691 55 Moravská Nová Ves
T  777,112,437
info@jmkn.cz

www.jmkn.cz


Komunitní nadace Tři brány

Základním posláním nadace pro vědění, umění a civilizaci je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity; přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání.
Dukelská 6
682 01 Vyškov
T  517,342,670
nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz


Konabo - komunitní nadace Blanicko-Otavská

Nadace podporuje komunitní projekty z široké oblasti, mj. z oblasti kultury a umění (v regionu blanicko-otavském, s prioritou v oblasi Protivínska).
Mírová 337
398 11 Protivín
T  382,272,978
kancelar@konabo.cz

www.konabo.cz


Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Cílem nadace je podpora mj. vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl, podpora výstavní, koncertní a přednáškové činnosti, propagace kultury a města Náchoda i v zahraničí, pořádání kulturních přehlídek, festivalů a jiných akcí, které nebude možné pokrýt z finančních zdrojů města Náchoda, podpora dalších projektů z oblasti kultury a každoroční udílení Kulturní ceny města Náchoda osobnosti, která se mimořádným způsobem zasloužila o propagaci města Náchoda v oblasti kultury.
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
T  604,803,605
T  491,405,196
podatelna@mestonachod.cz, r.lepsova@mestonachod.cz

www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nadace


Linhartova nadace

Podpora nadace spočívá nejen v nabídce prostor k tvorbě stávajícím projektům, ale především v orientaci na umělecké projekty teprve se rodící. Přímá podpora umění je realizována prostřednictvím programu nadačních příspěvků. Ty jsou určeny především nadaným začínajícím umělcům, uměleckým managerům a uměleckým profesím technického charakteru za účelem podpory profesního růstu. Příjemci nadačních příspěvků tak mají možnost podílet se na jednotlivých projektech, realizovaných v prostorách Linhartovy nadace, kde si mohou ověřit vlastní postupy, získat zkušenosti, navázat profesní kontakty a učit se týmové práci. Pro mnohé se jedná o první příležitost po ukončení odborného vzdělání či ještě během studií realizovat vlastní projekty a připravovat se tak na vlastní profesionální dráhu.

Za tímo účelem poskytuje nadace podporu určenou na:

a) zajištění projektů sloužících k vytváření podmínek umožňujících rozvoj českého alternativního umění, svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí pro práci a setkávání umělců, jakož i případnému vzniku potřebných organizačních struktur;  organizování mezinárodní kulturní výměny; organizování sympozií, přednášek a vzdělávacích akcí v oblasti kultury; propagaci kulturních aktivit, zejména takových, které slouží rozvoji komunikace mezi tvůrci a veřejností; dokumentování činnosti umělců a průběhu kulturních akcí pořádaných z iniciativy nebo za podpory nadace; vydávání uměleckých publikací, kulturních časopisů a bulletinů

b) tvůrčí stipendia pro mladé umělce a pro osoby, které se připravují na výkon povolání v oblasti kultury

c) krátkodobou sociální výpomoc osobám před získáním zaměstnání v oblasti kultury

Linhartova nadace poskytuje nadační příspěvky ve dvou kategoriích:

1. Podpora umělecké činnosti
Nadační příspěvky jsou určeny umělcům a uměleckým skupinám na podporu realizace či prezentace jejich děl.

2. Podpora organizační a technické činnosti v oblasti umění a kultury
Nadační příspěvky jsou určeny především na podporu jednotlivců a malých  organizací aktivních v oblasti umění a kultury. Součástí podpory je i možnost podílet se na realizaci jednotlivých programů a projektů v prostorách nadace.


Dlouhá 33
110 00 Praha 1
T  224,828,285
F  224,826,363
info@linhartovanadace.cz

www.linhartovanadace.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 40 celkem.
1 | 2 | 3 | 4   

« zpět | nahoru