Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Strukturální fondy

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 77 celkem.

Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Cultura Bohemica

Nadační fond na podporu české kultury a její integrace ve světě. Nadační fond soustřeďuje hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky, práva atp. za účelem jejich využití k pozitivnímu působení na rozvoj české kultury v celé šíři významu tohoto slova. Nejde tedy jen o podporu výkonných umělců a pracovníků v kultuře, ale pomocí jejich působení také o povznesení občanské kultury národa, jako celku. Snahou fondu je v rámci jeho projektů pomoci dobrým věcem tak, aby vybrané téma bylo řešeno pokud možno komplexně, tedy aby byl v první fázi podpořen vznik čehosi etického, estetického, výchovného a hodnotného a v druhé fázi, aby si takto vzniklý nástroj pozitivního působení našel cestu na veřejnost a v co největší šíři mohl předat své poselství. Tímto nástrojem je myšleno jakékoli literární, hudební, výtvarné či jiné dílo, které má v komerčním prostředí ztíženou startovní pozici, avšak jeho právo na existenci je nezpochybnitelné. Je to ovšem i společensky významný čin, jehož propagace vede k tvorbě pozitivního vzoru. Dále pak je cílem nadace zprostředkovat autorům takovýchto děl, aktérům pozitivních činů i jejich příznivcům a přívržencům, srovnání se zahraničím a setkání s podobnými osobnostmi z jiných zemí.
Zámek 57
381 01 Český Krumlov
T  777,799,890
roman@culturabohemica.cz

www.culturabohemica.cz


Dilia (stipendia)

Divadelní a literární agentura (DILIA) vypisuje stipendia na workshop 2+2+1 pro mladé překladatele.
Krátkého 1
190 03 Praha 9
T  283,893,603
F  283,893,599
info@dilia.cz

www.dilia.cz


Filmová nadace RWE & Barrandov Studio

Nadace vypisuje dvakrát ročně výběrové řízení na podporu scénáristické přípravy filmové tvorby a jednou ročně na podporu literární přípravy televizní dramatické tvorby. Na základě žádostí předložených do těchto konkurzů uděluje nadace příspěvky na vytvoření, dokončení nebo úpravu vybraných filmových literárních děl.
Barrandov Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5
T  267,072,012
T  602,702,319
info@filmovanadace.cz

www.filmovanadace.cz


Fond pro podporu středo- a východoevropských knižních projektů (CEEBP)

Fond pro podporu středo- a východoevropských knižních projektů byl založen v Amsterdamu v r. 1992. Jeho cílem je podpora volného přeshraničního toku informací a myšlenek. Za tímto účelem fond poskytuje překladatelské granty nakladatelům (překlady do jazyků regionu a překlady mezi těmito jazyky) a napomáhá sdružením nakladatelů a knihkupců zvyšovat své know-how (poskytuje kontakty, školení atd.).


Nieuwe Prinsengracht 91
1018 VR Amsterdam

Nizozemí
T  +31 205,207,390
T  +31 652,355,460
ceebp@ceebp.org

Věra Ebels Dolanová

www.ceebp.org


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Garris

Společnost podporuje aktivity přínosné pro příznivý vývoj dítěte - záměrem je umožnit dětem a mládeži (děti, mládež a studenti do 18 let věku, kteří jsou sociálně nebo zdravotně znevýhodněni) snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Prioritou je podporovat takové projekty, které se vztahují oblasti aktivního využití volného času a výchově a vzdělávání (např. nákup hudebního nástroje, vybavení výtvarné dílny či zájmový kroužek). Místem realizace projektu je území hlavního města Prahy.
nám. Republiky 1a
110 00 Praha 1
info@garris.cz

Zdenka Suchardová
T  225 275 215
suchardova@garris.cz

www.garris.cz/pomahame


Goethe-Institut Prag

Goethův institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností podporující znalost německého jazyka v zahraničí a pěstující mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz SRN.
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
T  221,962,111
F  221,962,250
info@prag.goethe.org

www.goethe.de/prag


Zobrazená 1 - 10 položka z 77 celkem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   

« zpět | nahoru