Výzvy

Možnost pro české organizace zapojit se do kampaně Evropského roku mezikulturního dialogu 2008

Institut umění-Divadelní ústav jako koordinátor kampaně Evropského roku mezikulturního dialogu (ERMD) v ČR si Vás tímto dovoluje pozvat k účasti na kampani ERMD v ČR.

Co je mezikulturní dialog?
Mezikulturním dialogem se rozumí široce pojatý proces výměny pohledů na svět, názorů, hodnot, sociálních a kulturních zvyků mezi společenstvími různých kultur (ras, náboženství, přesvědčení). Tento proces se odehrává na mnoha úrovních a má mnoho podob. Dialog znamená sdílení, snahu o porozumění, naslouchání. Vede k hlubšímu poznání jiných kultur, ale i kultury vlastní, k pěstování tolerance, k budování a k péči o otevřenou společnost. Aktivní mezikulturní dialog je vnímán jako klíčový pro posílení evropské identity a evropského občanství.

Co je Evropský rok mezikulturního dialogu?
Evropská společnost se stává společností kulturně velmi rozmanitou. Rozšíření Evropské unie, otevírání pracovního trhu a globalizace výrazně posílily multikulturní charakter mnoha evropských zemí. Evropský rok mezikulturního dialogu představuje společnou komunikační a informační kampaň všech evropských zemí s cílem otevírat a šířit témata mezikulturního dialogu.

Kampaň zahrnuje malé množství tzv. vlajkových projektů na celoevropské úrovni a tzv. národní kampaně, které jsou vedeny v každé zemi zvlášť. V České republice se národním koordinačním místem (NKM) stal Institut umění-Divadelní ústav.

Proč se podílet na národní kampani ERMD v ČR?
Hlavním důvodem pro účast na ERMD jsou především její obecné cíle. Mezi ně patří hlubší vzájemné poznávání, prohloubení tolerance mezi příslušníky různých kultur, jejich vzájemné obohacení a podpora pokojného soužití v rozmanité evropské společnosti.

Vedlejšími důvody mohou být například: zviditelnění aktivit Vaší organizace na národní i evropské úrovni, zvýšení návštěvnosti Vašich akcí, zlepšení podmínek pro fundraising pro Vaše aktivity nebo snazší nalezení spolupracovníků, ať už v ČR nebo v zahraničí.

Co Vám může nabídnou Institut umění v rámci kampaně ERMD v ČR?
Institut umění-Divadelní ústav organizuje v rámci národní kampaně ERMD společnou komunikační kampaň s cílem prezentovat české veřejnosti co nejúplnější pohled na dění na poli mezikulturního dialogu v ČR.

Součástí této kampaně bude kupříkladu spolupráce s Českou televizí na seriálu věnovaném tématům ERMD, série pořadů Českého rozhlasu, série článků v českých periodikách, webové stránky a publikace sloužící jako „kalendář“ ERMD 2008. Právě webové stránky a publikace by se měly stát hlavním komunikačním prostředkem. Rádi bychom Vaše aktivity zařadili mezi akce propagované v rámci ERMD.

Jaké projekty se mohou zúčastnit?
Mezikulturní dialog je velice široké téma, proto se do kampaně ERMD mohou přihlásit jakékoliv projekty z těchto oblastí:umění (literatura, hudba, malba, fotografie, divadlo...), věda, média, sport, vzdělávání, migrace, minority, mládež, vícejazyčnost či náboženství. Projekty mohou být zaměřeny na širokou veřejnost či specifické cílové skupiny.

Jak se zúčastnit?
Vyberte ze svých aktivit ty, které považujete za vhodné pro prezentaci v rámci ERMD a podejte nám o nich informace prostřednictvím přiloženého strukturovaného dokumentu. Umožníte nám tak prezentovat Vaše projekty široké veřejnosti v celé České republice. Přiložený dokument nám, prosím, odešlete zpět na adresu ermd@institutumeni.cz do 26. ledna 2008. Současně Vás chceme požádat o přeposlání této výzvy Vašim kolegům a spolupracovníkům.

Zapojte se do ERMD, pomozte nám představit vaši práci a dejte o sobe vědět široké české veřejnosti!

Kontakt: Jan Rolník, Koordinátor ERMD 2008 v ČR, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 777 833 692, E jan.rolnik@divadlo.cz a ermd@institutumeni.cz

 

Podpořené projekty v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008

a) V rámci tzv. otevřené výzvy byly podpořeno sedm projektů. V jednom z projektů figuruje organizace z České republiky v roli jeho vedoucího a v jednom projektu jako spoluorganizátor:

Multikulturní centrum Praha (projekt Cultures from Around the Block: Creating a European Network for Intercultural Community Activities)
Česká centra (projekt Alter Ego (dokument MS Word)Alter Ego)

Více o jednotlivých projektech na www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html

b) V rámci tzv. omezené výzvy byl grant udělen projektu Together Across Cultures. Projekt se skládá ze šesti menších projektů, jejichž vedoucími jsou: Divadlo Archa, Člověk v tisni – společnost při České televizi, Brněnské kulturni centrum, Půlnebí, Poradna pro integraci a REPT.

Přehled jednotlivých národních projektů najdete na www.interculturaldialogue2008.eu/353.0.html?&no_cache=1

 

Evropský parlament − výzva (projekty na rok 2008)

Generální ředitelství pro informace (Directorate-General Information) Evropského parlamentu vydalo výzvu pro zájemce o podporu v rámci Annual Work Programme for Grants 2008, jehož priority jsou mimo jiné v souladu s cíly Evropského roku mezikulturního dialogu.

Témata 

  • televizní programy, jejichž hlavním předmětem zájmu je 50. výročí prvního zasedání Evropského parlamentu
  • veřejné debaty a konference, které jsou věnovány:

a) 50. výročí prvního zasedání Evropského parlamentu a fungování EP
b) podpoře uvědomování si významu kulturní rozmanitosti a jednotlivých kultur; podpora dialogu s cílem posílit evropskou identitu/občanství, které respektuje a je tolerantní k odlišnostem

  • akce značného rozsahu (např. veletrhy, výstavy), které:

a) poskytují informace o roli a fungování Evropského parlamentu
b) propagují téma mezikulturního dialogu

  • inovativní webové stránky a jiné internetové iniciativy mající za cíl vytvářet evropský veřejný politický prostor

Dokumenty ke stažení

Call for Proposals (dokument MS Word) Call for Proposals
Themes (dokument MS Word) Themes
Application Guide (dokument MS Word) Application Guide
Application Form (dokument MS Word) Application Form

Termín uzávěrky byl 1. října 2007 ve 12 hod.

Více na www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm

 

Rainbow Paper on Intercultural Dialogue − výzva k účasti na on-line konzultacích

Civil-Society Platform for Intercultural Dialogue, společná iniciativa European Forum for the Arts and Heritage (EFAH), European Cultural Foundation (ECF) a Network of European Foundations (NEF), se obrací na organizace a jednotlivce pracující s tématem mezikulturního dialogu, aby se zúčastnili konzultací vedoucích k formulaci Rainbow Paper on Intercultural Dialogue.

Získané výsledky budou využiti při kampani během Evropského roku mezikulturního dialogu v roce 2008.

Dotazník, v jednotlivých jazykových verzích, je k dispozici zde: angličtina (dokument MS Word) angličtina, němčina (dokument MS Word) němčina, francouzština (dokument MS Word) francouzština a španělština (dokument MS Word) španělština; do 22. srpna 2007 jej, prosím, zašlete na e-mailovou adresu rainbow@efah.org.

Více o platformě na www.efah.org/index.php?id=153&pagelang=en

Kontakt: Sabine Frank, Civil Society Platform for Intercultural Dialogue, c/o EFAH, rue de la Science 10, B-1000 Brussels, T +32/2/53 44 002, F +32/2/53 41 150, E sabine.frank@efah.org

 

Evropský Rok mezikulturního dialogu 2008 − výzvy

Evropská komise na svých stránkách zveřejnila výzvy v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008. Obě výzvy byly rovněž utištěny v Úředním věstníku Evropské unie (11. dubna 2007, C78/18 a C78/21).

Výzvy

  • tzv. otevřená výzva

Výzva k předkládání návrhů za účelem spolufinancování omezeného počtu reprezentativních akcí v evropském měřítku, s cílem propagace mezikulturního dialogu prostřednictvím přímého zapojení nebo oslovení co největšího počtu osob a zdůraznění úspěchů a zkušeností s tématem Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.

Omezený počet reprezentativních akcí v evropském měřítku by měl být zaměřen na zvýšení povědomí o cílech Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 a na vyzdvižení významu a důležitosti mezikulturního dialogu a měl by rovněž ukazovat různé oblasti, metody a rozměry mezikulturního dialogu v Evropské unii způsobem, který je viditelný a přitažlivý zejména (avšak ne pouze) pro mladé lidi.

Finanční podpora bude poskytnuta přibližně 810 akcím a iniciativám v rámci celé Evropské unie. Celkový rozpočet přidělený na spolufinancování projektů činí 2 400 000 eur. Finanční příspěvky Komise nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na každý projekt. Podpora se bude pohybovat mezi 200 000−400 000 eury.

Projekty musí být zahájeny v roce 2008, a to ne později než 1. září 2008; hlavní činnosti navrhované v projektu musí proběhnout během roku 2008.

Termín uzávěrky je 31. července 2007.

  • tzv. omezená výzva

Výzva k předkládání návrhů za účelem spolufinancování akcí a iniciativ na vnitrostátní a regionální úrovni se zřetelným evropským rozměrem, jejichž cílem je propagace cílů Evropského roku mezikulturního dialogu 2008, prostřednictvím přímého zapojení nebo oslovení co největšího množství lidí, přičemž zvláštní pozornost je věnována akcím občanského vzdělávání a učení se schopnosti oceňovat druhé a jejich rozdílnost.

Finanční podpora bude poskytnuta 27 projektům (jednomu v každém členském státě). Očekává se, že v roce 2007 bude spolufinancováno 4 až 7 vnitrostátních projektů z 27 a v roce 2008 bude spolufinancováno 20 až 23 vnitrostátních projektů. V případě České republiky budou projekty realizovány až v příštím roce.

Orgány zodpovědné za koordinaci Evropského roku 2008 v členských státech budou mít na starost také předkládání projektů Evropské komisi. V případě České republiky byl Národním koordinačním místem Ministerstvem kultury ČR jmenován Institut umění, který bude zároveň koordinátorem projektu. Národní koordinační místo (NKM) předloží Evropské komisi projekt, který se bude v případě ČR skládat z několika dílčích projektů a pro nějž žádá o podporu; zároveň bude NKM vystupovat v roli konečného příjemce grantu.

Termín uzávěrky pro ČR je 14. září 2007 (do této doby musí žádost Evropské komisi zaslat Národní koordinační místo).

Blíže na http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/calls_en.html

Výzva k zasílání příkladů dobré praxe − projektů na téma mezikulturního dialogu

V rámci ERMD bude v každém členském státě podpořen jeden „národní“ projekt. Tento projekt však může být sestaven z několika dílčích, samostatných, projektů, které budou realizovány v roce 2008 neziskovými nestátními subjekty.

V souvislosti s přípravou tohoto projektu vybízíme všechny organizace, které se danou problematikou zabývají a samy realizují projekty nebo vědí o příkladech projektů dobré praxe z této oblasti, aby Institutu umění zaslaly koncepce takovýchto projektů, a to s případným doprovodným materiálem či odkazem na konkrétní aktivity.

Popisy a tipy na projekty, prosím, zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 15. května 2007 na info@institutumeni.cz nebo na poštovní adresu Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1.

Cílem projektů by mělo být zvýšení povědomí a prohloubení poznání o významu mezikulturního dialogu, které povede k vzájemnému obohacování, toleranci, větší otevřenosti společnosti a k celkovému zlepšení kvality života. 

Projekty by měly být zaměřeny na: propagaci a zviditelnění problematiky spojené s mezikulturním dialogem směrem ke změně myšlení v české společnosti, ale i v minoritách, komunitách a u imigrantů s důrazem na školní a mimoškolní vzdělání mládeže; integraci cizinců a romské komunity s využitím kulturních a uměleckých aktivit; zmapování příkladů v minulosti již osvědčených koncepcí a dobré praxe a vyhodnocení jejich dlouhodobých efektů a následné zviditelňování získaných poznatků prostřednictvím informační, propagační a vzdělávací kampaně.

Cílové skupiny, na něž by měly být projekty zaměřeny: mládež; široká veřejnost a příslušníci národnostních menšin, příslušníci romské komunity, imigranti a cizinci.

Call for Ideas − výsledky

Smyslem této výzvy bylo umožnit veřejnosti vyjádřit své mínění, očekávání apod. ohledně roku 2008 coby Roku mezikulturního dialogu. Získané výsledky byly vyhodnoceny a budou vzaty v úvahu při náplni a formulaci budoucích výzev a v rámci informační a komunikační kampaně.

Celkem EK obdržela více než 350 odpovědí napříč celou EU, přičemž celých 42 % tvořili jednotlivci; byl vyzdvižen vysoký počet odpovědí a jejich geografické rozložení a dále bylo konstatováno, že je zapotřebí vzbudit větší zájem u zástupců podnikatelské sféry a médií.

Jednou z otázek byla i otázka: Jaké iniciativy celoevropského rozsahu mohou nejlépe přispět k podpoře mezikulturního dialogu? Celkem bylo identifikováno 65 takových projektových záměrů, které byly hodnoceny podle šesti kritérií: počet osob, na něž má projekt dopad; rozměr týkající se mládeže; vzdělávací rozměr; evropský rozměr; udržitelnost a mezioborový charakter. Bylo zjištěno, že největší slabiny jsou v oblasti udržitelnosti a především míry mezioborovosti. Jiným významným závěrem bylo konstatování, že umění a média jsou často součástí projektů vedených ne primárně kulturními organizacemi. 

Zaslané příspěvky a jejich hodnocení najdete na internetové stránce http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/contributions/call_idea_en.html

Call for Ideas

Evropská komise vydala výzvu týkající se roku 2008 jakožto Roku mezikulturního dialogu. Výzva se týká tří otázek, na něž hledá Evropská komise odpovědi:

  • jak mohou na celoevropské úrovni občané přispět k identifikaci, evaluaci a výměně zkušeností a příkladů dobré praxe mezikulturního dialogu?
  • jaké informace a komunikační iniciativy mohou přispět k zahrnutí všech obyvatel Evopské unie, zvláště potom mládeže, do podpory mezikulturního dialogu v každodenním životě?
  • jaké iniciativy celoevropského rozsahu mohou nejlépe přispět k podpoře mezikulturního dialogu?

Výsledky výzvy zahrne Komise do svých úvah při vydávání výzev během roku 2007. Uzávěrka pro zasílání námětů byla v říjnu 2006.

Blíže viz http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/call_idea_en.html

« zpět | nahoru