Interreg IIIC

Charakteristika
Oprávnění žadatelé
Území, témata spolupráce, typy operací, výstupy
Oprávnění žadatelé podle typu operací
Odkazy - kontakty
Příkladový projekt

Charakteristika

Cílem je podpora meziregionální spolupráce vedoucí k lepší efektivitě politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti na základě tvorby sítí a iniciace intenzivnější výměny zkušeností a vypracování společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje.

Iniciativa podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Kromě toho klade program zvláštní důraz na výzvu a možnosti, které se nabízejí regionům podél vnější hranice Evropské unie. Spolupráce v rámci INTERREG IIIC umožňuje projektovým partnerům přístup k cenným zkušenostem a know how v oblasti regionálního rozvoje stejně jako při využívání strukturálních fondů EU.

Prostor spolupráce programu INTERREG IIIC zahrnuje celé území Evropské unie, program podporuje i účast třetích států.

Oprávnění žadatelé

Regionální úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem regionálním úřadům s dostačující kapacitou převzít plnou odpovědnost za správu a čerpání veřejných fondů (například veřejná správa na regionální úrovni NUTS II nebo ekvivalentní orgány), regionální a místní orgány, městské orgány (zejména pro oblast urbanistického rozvoje) nebo regionální rozvojové agentury kompetentní spravovat veřejné fondy.

Území

Území EU bylo z důvodů řízení programu rozděleno do čtyř programových zón (Sever, Východ, Jih a Západ). Česká republika náleží k zóně Východ. Každá zóna má vlastní řídící struktury. Všechny zóny používají shodné programové postupy a koordinují realizaci iniciativy.

Přiřazení projektu k jedné z programových zón neznamená, že by se projektu mohli účastnit pouze partneři z dané zóny. Naopak, přednost mají projekty, jichž se účastní přinejmenším jeden partner z jiné zóny než zóny vedoucího partnera anebo partner z třetího státu.

Projektové žádosti se podávají u Společného technického sekretariátu té programové zóny, ze které pochází vedoucí partner projektu.

Zóna Východ zahrnuje členské země EU: Rakousko; Německo (Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern); Itálie (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Molise); Řecko (Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros); Polsko (Dolnoslaskie, Dlubelskie, Lubuskie, Lodzkie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Slaskie, Swietokrzyskie, Wielkopolskie); Slovensko; Slovinsko; Česká republika; Maďarsko; nečlenské země EU: Bulharsko; Chorvatsko; Srbsko a Černá hora

Témata spolupráce 

Žadatelé si mohou vybrat z pěti témat spolupráce:

a) Oblasti Cíle 1 a Cíle 2
Tímto tématem podporuje Interreg IIIC spolupráci při aktivitách, které se vykonávají v rámci programů Cíle 1 a 2 strukturálních fondů, to znamená opatření na podporu zaostávajících regionů a na podporu hospodářské konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím.

b) Iniciativa Interreg
Zkušenosti z dřívějších anebo probíhajících etap iniciativy Interreg mají v rámci tohoto tématu sloužit jako výchozí bod pro další rozvoj společných projektů a politických záměrů.

c) Rozvoj měst
Nezávisle na specifických rozvojových aktivitách podporovaných iniciativou URBAN se toto téma zaměřuje na širší spolupráci v oblasti městského rozvoje. Téma je k dispozici všem městům a městským oblastem.

d) Inovační akční programy
V této kategorii se pomocí iniciativy Interreg IIIC podporují kooperační opatření k jednomu, dvěma nebo třem z uvedených témat inovačního akčního programu na období 2000 - 2006, kterými jsou hospodářství založené na znalostech, informační společnost a regionální identita.

e) Jiná vhodná témata
Iniciativa Interreg IIIC podporuje také meziregionální spolupráci zaměřenou na témata, která nespadají do shora popsaných oblastí, ale jednoznačně se vztahují k regionálnímu rozvoji, jako například územní plánování a soudržnost, hospodářský rozvoj a inovace, životní prostředí a řízení rizik.

f) Zvláštní priorita - spolupráce v příhraničních regionech
V procesu rozšiřování EU vyvstávají podél nynějších vnějších hranic EU nové výzvy a možnosti. Z tohoto důvodu zahrnují zóny Sever, Východ a Jih zvláštní prioritu, která je zaměřena na operace spojující příhraniční regiony Evropské unie s kandidátskými zeměmi.

Typy operací

Podporu mohou získat tři typy operací:

a) Individuální projekty
Cílem individuálních projektů je přenos nástrojů a projektových výsledků s jasným přínosem pro všechny zúčastněné partnery. Na individuálním projektu by se měli podílet partneři z nejméně tří zemí, z toho nejméně ze dvou členských zemí anebo ze skupiny deseti kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro individuální projekty činí 200 000 až 1 000 000 EUR.

b) Sítě Síť je méně intenzivní forma spolupráce, která se zaměřuje především na výměnu zkušeností nebo šíření informací v rámci větší skupiny veřejných orgánů nebo odpovídajících veřejných institucí. Síť musí tvořit skupina nejméně pěti zemí, z nichž jsou alespoň tři členy EU nebo pochází ze skupiny 10 kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro projekt tvorby sítě činí 200 000 až 1 000 000 EUR.

c) Operace regionálního rámce (RFO) Operace regionálního rámce představuje nový a inovativní druh spolupráce. Jde o jakýsi miniprogram, s jehož pomocí mohou partnerské regiony (na úrovni územních jednotek NUTS 2) vypracovávat společně nové strategické postupy vlastního regionálního rozvoje. Operace regionálního rámce by se měli účastnit partneři z nejméně tří zemí, z toho přinejmenším ze dvou členských nebo ze skupiny 10 kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro operace regionálního rámce a jejich plánované aktivity může činit až 5 000 000 EUR.

Výstupy

Výstupy operací realizovaných v rámci iniciativy Interreg IIIC mají podobu:

 • studií, výzkumů a přípravy budoucích projektů
 • školení, seminářů, workshopů, konferencí, studijních cest, společných jednání
 • marketingových strategií a aktivit
 • informační činností a aktivit podporujících vztah s veřejností
 • managementu a koordinace; pilotních a ukázkových projektů
 • ostatních aktivit, které přispívají k dosažení cílů iniciativy.

Charakteristika operací

Operace v rámci iniciativy Interreg IIIC mají neinvestiční charakter. Je však povolena určitá míra investic max. do 3 % oprávněných nákladů.

U všech operací je respektován princip Vedoucího partnera.

Oprávnění žadatelé podle typu operací

Typ operace

Možný projektový partner

operace regionálního rámce (RFO)

regionální úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem regionálním úřadům s dostačující kapacitou převzít plnouodpovědnost za správu a čerpání veřejných fondů v rámci RFO (například veřejná správa na regionální úrovni NUTS II nebo ekvivalentní orgány).

individuální spolupráce, sítě, projekty financované v operaci regionálního rámce

veřejné úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem veřejným úřadům s potřebnou kapacitou pro správu a finanční řízení veřejných fondů. Příklady zahrnují regionální a místní orgány, městské orgány (zejména pro oblast urbanistického rozvoje) nebo regionální rozvojové agentury kompetentní spravovat veřejné fondy.

Na iniciativu INTERREG III má deset přístupových zemí přislíbeno v období let 2004-2006 celkem cca 425 mil. EUR, z toho Česká republika 60,9 mil. EUR (cca 67 mil. EUR - navýšeno o inflaci). Ročně tedy půjde o cca 20 mil. EUR, resp.cca 22 mil. EUR.

Pro iniciativu Interreg IIIC byly stanoveny dva oficiální pracovní jazyky, a sice angličtina a francouzština. Angličtina je závazná pro zóny Východ, Západ a Sever, francouzština se používá v zóně Jih. Tyto oficiální jazyky se používají při vyplňování žádostí o projekty, při hodnocení projektů, vypracovávání zpráv, ale také při komunikaci mezi projektovými partnery a řídícími strukturami. I webové stránky iniciativy jsou dostupné v obou jazycích.

Odkazy-kontakty

 • Národní kontaktní místo
  pro otázky týkající se připravovaných projektů, realizační fáze apod.:
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb
  Alice Vybíralová
  Staroměstské nám. 6 (pracoviště Letenská 3)
  T  224 862 254
  F  257 531 965 
  interreg3c@mmr.cz
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
  je jako orgán kontroly prvního stupně odpovědné za finanční kontrolu českých partnerů, kteří se účastní projektů v rámci iniciativy/programu
  Centrum pro regionální rozvoj ČR
  Útvar Interreg
  Michaela Houfková
  Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
  T  221 580 266
  F  221 580 276
  houfkova@crr.cz

  www.crr.cz

Příkladový projekt

Stratcult: společná kulturní strategie

« zpět | nahoru