Interreg III B CADSES

Charakteristika
Oprávnění žadatelé
Území, cíle, priority, výstupy
Odkazy - kontakty
Příkladový projekt

Charakteristika

Hlavním cílem iniciativy je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Jedná se o integraci všech dílčích složek prostorového plánování území. Věcné cíle programu jsou dále specifikovány ve 4 prioritách a ty se dále dělí na jednotlivá opatření.

Oprávnění žadatelé

Subjekty oprávněnými k účasti na programu jsou jak veřejné, tak i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou obdobnou problematikou.

Území

Evropa je pro realizaci programu Interreg IIIB rozdělena do třinácti území. Největším a nejkomplexnějším z nich je území CADSES – středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území. Do středoevropského prostoru spadá i území České republiky. Celkově prostor CADSES zahrnuje 18 zemí: členské země EU (Rakousko, Německo, Řecko, Itálie, Česká republika, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Maďarsko); nečlenské země EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora, Makedonie, Moldávie, Ukrajina, Rumunsko)

Cíle

 • stanovení společného chápání územních politik
 • zřízení základny pro rozvíjení společných pravidel a zásad v územním plánování
 • vytváření jednotné představy dopravních a komunikačních sítí
 • podpora nejlepších podmínek trvale udržitelného rozvoje
 • ochrana přírodního dědictví a předcházení jeho devastaci – včetně předcházení povodním a katastrofám
 • zhodnocení potenciálu kulturního a historického dědictví jako prvku ekonomického rozvoje.

Priority

 • Priorita 1: podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost - podpora společných strategií a činností pro jejich provádění, profilování rozvoje měst, podpora městských sítí a spolupráce, profilování rozvoje venkova a územní dopad imigrace
 • Priorita 2: efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti - rozvíjení efektivních dopravních systémů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a zlepšení přístupu ke znalostem a informační společnosti
 • Priorita 3: podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím - ochrana a rozvoj kulturního dědictví, ochrana a rozvoj přírodního dědictví a ochrana a rozvoj krajiny
 • Priorita 4: ochrana životního prostředí,hospodaření se zdroji a předcházení rizikům - podpora ochrany životního prostředí a hospodaření se zdroji, podpora krizového managementu a ochrana před katastrofami a podpora integrovaného hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi

Výstupy 

 • nadnárodní studie, plánovací rozvojové koncepty nebo projekty, programová a politická vyhodnocení (jako EIA, TIA, SEA)
 • vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce
 • pilotní akce, pilotní a demonstrační projekty s nadnárodní dimenzí (pokud jsou založeny na nadnárodních konceptech nebo strategiích)
 • výměna know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního rozvoje (srovnávací analýzy nástrojů, metodologií, standardů a konceptů)
 • studie proveditelnosti pro investice
 • financování doplňkových investic malého rozsahu do infrastruktury (úzká místa, místa střetů), navržené dle nadnárodních strategických konceptů
 • financování investic malého rozsahu (např. informační a inovační střediska nadnárodního významu, sítě ICT, části budov), navržené dle nadnárodních strategických konceptů
 • financování realizace struktur navrhovaných nadnárodními strategickými koncepty
 • management projektů
 • související a navazující činnosti.

Odkazy - kontakty

www.strukturalni-fondy.cz
http://strukturalnifondy.cz/cms

Společný technický sekretariát - Joint Technical Secretariat
An der Kreuzkirche 6, D-01067 Dresden
T  +49/351/48 81 021
F  +49/351/48 81 025 
cadses@jts.dresden.de

www.cadses.net

Národní kontaktní bod CADSES
Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územních vazeb
Věra Korkischová
Staroměstské nám. 6 (pracoviště Letenská 3), 110 15 Praha 1
T  224 862 261
F  224 862 284
vera.korkischova@mmr.cz, interreg3b@mmr.cz  

www.mmr.cz

Kontrola prvního stupně v ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Dušan Vítek, Michaela Houfková
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2
T  221 580 266 nebo 221
F  221 580 276
houfkova@crr.cz, vitek@crr.cz, crr@crr.cz

www.crr.cz  

příkladový projekt

LHASA - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

« zpět | nahoru