Interreg III A

Charakteristika
Oprávnění žadatelé
Česko−Slovensko
Česko−Polsko
Česko−Rakousko
Česko−Bavorsko
Česko−Sasko
Odkazy − kontakty
Příkladové projekty

Charakteristika

Program Interreg IIIA je zaměřen zejména na podporu menších projektů přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA je v České republice realizována prostřednictvím pěti samostatných programů podle územního členění:

 • Česko−Sasko
 • Česko−Bavorsko
 • Česko−Rakousko
 • Česko−Slovensko
 • Česko−Polsko

Základním cílem všech pěti programů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony.

Jednotlivé programy se zaměřují zejména:

 • podporu rozvoje měst a venkova
 • nepřímou podporu podníkání a rozvoje malých a středních firem, hospodářskou spolupráci a rozvoj hospodářského sektoru
 • rozvoj cestovního ruchu a turistiky
 • podporu integrace trhu práce a sociální zařazení
 • rozvoj lidských zdrojů, technologický rozvoj, vzdělávání, na kulturu, vědu a zdravotnictví s cílem zvýšit produktivitu a pomáhat při vytváření udržitelných pracovních příležitostí
 • ochranu přírody a životního prostředí, podporu obnovitelných zdrojů energie
 • rozvoj dopravy a regionálních informačních a komunikačních sítí
 • podporu malých místních iniciativ, socio-ekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu "lidi pro lidi", tj. zvýšit spolupráci mezi komunitami z obou stran hranice

Projekty mohou být  podávány na sekretariáty Regionálních rad, nebo Společné technické sekretariáty pro jednotlivé hranice, a to v závislosti na programu, v jehož rámci se žadatel uchází o podporu. 

Na Interreg III A − na období 2004−2006 Česká republika alokuje cca 48,8 mil. €. Tyto finanční prostředky budou rozděleny na pět příhraničních oblastí. pro česko-polské příhraničí 16,5 mil. EUR; pro česko-rakouské 11,0 mil. EUR; pro česko-saské 9,9 mil. EUR; pro česko-bavorské 8,6 mil EUR; pro česko-slovenské příhraničí 9,0 mil. EUR.

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA bezprostředně v příhraničních oblastech navazuje na předvstupní program Phare CBC.

[nahoru]

Oprávnění žadatelé

Žadateli mohoubýt veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje,obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.)

Následující výčet platí pro všechny priority a opatření, kromě technické pomoci:

obce (svazky obcí); města; kraje; organizace zřizované a založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou minimálně z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi; nestátní neziskové organizace (NNO): občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy,  školy, školská a předškolská zařízení, zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administrací Fondu malých projektů, hospodářské a agrární komory.

Pro účast v programu ČR-SR je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území.

Podmínky spolufinancování projektů

Financování projektů realizovaných v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je založeno na principu adicionality. To znamená, že každý projekt spolufinancovaný ze zdrojů SF musí být současně spolufinancovaný z českých veřejných zdrojů. Zdroji spolufinancování projektu mohou být zdroje ERDF, státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtů obcí.

[nahoru]

Česko–Slovensko

Územní vymezení

Kraje ležící v blízkosti společné hranice: Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj (správní regiony NUTS III (krajů) na české straně) a kraje Žilinský, Trenčínský a Trnavský (správní regiony NUTS III na slovenské straně). Území jsou podporována v plném rozsahu.

Priority programu
(tučně vyznačené priority a opatření vhodné pro oblast kultury)

 • Priorita 1: Sociální a kulturní rozvoj a tvorba sítí
       Opatření 1.1: Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj
       Opatření 1.2: Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji
                            cestovního ruchu
       Opatření 1.3.: Fond mikroprojektů
 • Priorita 2: Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu
       Opatření 2.1.: Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
       Opatření 2.2: Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Opatření 1.1: Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj

Vhodné aktivity: folklórní festivaly, společenské a kulturní akce, zájmové a sportovní činnosti, aktivity poukazující na společné historické souvislosti, akce podporující zvyky a tradice regionu, aktivity zakládající nové tradice, vytváření nových společných kulturních a společenských akcí vycházejících z nových podmínek zemí v EU a pod., rozvoj tradičních povolání, řemesel a výroby, organizování školících, tréninkových a vzdělávacích aktivit na podporu MSP, podpora výstav a propagace lokální a regionální kultury, historie a pod.; vzdělávaní a informování o možnostech rozvoje cestovního ruchu využitím společných kulturních aktivit a historických souvislostí, podpora stávajících aktivit a iniciativ v oblasti kulturních aktivit a turistických aktivit atd.; vytváření přeshraničních sítí (propojování a vytváření přeshraničních sítí mezi vzdělávacími institucemi, úřady práce, svazy a sdruženími, veřejnou správou, neziskovými organizacemi atd.); společné propagační materiály, podpora činnosti společných informačních kanceláří atd.; výměny žáků, pedagogů a pedagogického personálu, práce na společných projektech, výměny mezi výzkumnými institucemi a společné výzkumné projekty, vytváření společné nabídky studia vysokých škol, projekty na zvýšení profesní kvalifikace a podporu celoživotního vzdělávání, krátkodobé stáže, aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, aktivity pro zlepšení a zachování zaměstnatelnosti, pro podporu profesní mobility a pro zlepšení přístupu k trhu práce v rámci celoživotního vzdělávání; podpora spolupráce sdružení zastupujících zájmy podnikatelských subjektů; implementace společných strategií rozvoje cestovního ruchu

Opatření 1.3 : Fond mikroprojektů

Cílem je opětovné posílení přímých hospodářských, kulturních a sociálních vazeb obyvatelstva.
Fond mikroprojektů je realizován na stejném území jako celý program Česko – Slovensko, tj. na území krajů: Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského

Vhodné aktivity: podpora místních rozvojových aktivit; aktivity zaměřené na místní sociálně-ekonomický rozvoj, výměnné informační a vzdělávací aktivity, organizování společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, lokální a odvětvové úrovni, orientovaných na kulturní dědictví a společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu, aktivity orientované na multikulturní vzdělávání; vzájemná výměna zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produktů a jejich distribuce na trh; aktivity lidé lidem organizování společných přeshraničních fór, pracovních setkání řešících různé tématické okruhy; podpora tradičních aktivit

Celková alokace Fondu mikroprojektů ne česko – slovenské hranici je 900 000 € na období 2004–2006. Minimální příspěvek z ERDF na jednotlivý projekt je 1 000 €, maximální je 15 000 €.

Opatření 2.1.: Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Vhodné aktivity: budování přeshraničních turistických informačních center a kanceláří, vytváření a propojování přeshraničních informačních systémů cestovního ruchu, rezervační systém cestovního ruchu, jednotný orientační systém cestovního ruchu v regionu, budování a modernizace přeshraniční infrastruktury podporující turistické služby, např. hraniční přechody, dopravní infrastruktura s přeshraničním dopadem, zpřístupnění objektů sloužících pro cestovní ruch, budování doprovodné dopravní infrastruktury pro cestovní ruch - cyklistické trasy a stezky, parky, parkoviště, turistické a naučné chodníky, gastronomické cesty, infrastruktura malých rozměrů pro turistické vodní cesty, rekonstrukce tradičních kulturních památek a jejich vybavení s následným využíváním pro cestovní ruch a případně další kulturní a společenské aktivity, zakládání a rozvoj muzeí tradičních řemesel a životního stylu (skanzeny,a pod.).

[nahoru]

Česko–Polsko

Území vymezení

Kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský (správní regiony NUTS III (krajů) na české straně a regiony Jeleniogórsko-Walbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzebski, Bielsko-Bialksi (správní regiony NUTS III na polské straně).

Priority programu
(tučně vyznačené priority a opatření vhodné pro oblast kultury)

 • Priorita 1: Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurensceschopnosti přeshraniční oblasti
       Opatření 1.1: Podpora infrastruktury přeshraničního významu
       Opatření 1.2: Infrastruktura na ochranu životního prostředí a prevenci záplav
       Opatření 1.3: Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu
 • Priorita 2: Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti
       Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu 
       Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů)
       Opatření 2.3: Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí

Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu

Toto opatření je zaměřeno na projekty cestovního ruchu. Podporovány budou nové balíčky turistických služeb a nové turistické produkty, které budou podporovat oblasti sdílející stejné kulturní a přírodní dědictví. Česká a polská část regionu je sice oddělena státní hranicí, ale obě strany mají mnoho podobných rysů, které lze z programu INTERREG podporovat společně. Cestovní ruch může také být výhodný pro venkovské usedlosti a díky přeshraniční spolupráci se mohou objevit také nové perspektivy pro agroturistiku. Je třeba vytvořit sítě pro přenos dat s cílem integrovat turistický potenciál na obou stranách státní hranice.

Vhodné aktivity: podpora center pověřených sběrem, zpracováním a předáváním informací o cestovním ruchu a kulturních a přírodních památkách v příhraničním regionu (např. webové stránky, publikace, interaktivní sítě), spolupráce organizací v cestovním ruchu a společné inzertní, propagační a marketingové akce na podporu zvýšení návštěvnosti regionu z domácích i zahraničních trhů,
vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních databází zařízení a atraktivit cestovního ruchu (ubytování, doprava, místa vhodná pro výlety - např. přírodní a kulturní památky, přírodní a kulturní rezervace, galerie, muzea, návštěvnická centra atd.),
propagace tradičních produktů (např. regionální kuchyně, regionálních  řemesel)
podpora pravidelných akcí nabízejících kulturní a turistické produkty přeshraničního významu,
vytvoření a implementace společných strategií rozvoje cestovního ruchu,
zpracování analýz, zpráv, studií, strategií, programů a konferencí zaměřených na ochranu a propagaci přírodního a kulturního dědictví,
propagace agroturistiky,
důsledné značení turistických atraktivit a tras, příprava map a publikací,
projekty zaměřené na vytvoření integrovaných kulturně-turistických produktů

Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů)

V rámci tohoto opatření budou realizovány malé projekty typu „people-to-people/ lidi pro lidi” včetně návazných společných publikačních a prezentačních činností. Celkovým cílem tohoto opatření je rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami z obou stran hranice za účelem společného zlepšení v kulturní, vzdělávací, sociální a ekonomické sféře. Úzká spolupráce mezi lidmi, kteří žijí v příhraniční oblasti (např. kulturní a sportovní výměny) prohlubuje sousedské vztahy. Činnosti prováděné v rámci toho opatření mají za úkol povzbudit místní instituce a občany k zapojení do programu INTERREG. Podpora malých místních iniciativ kromě toho může vytvořit základ pro velké přeshraniční projekty spolupráce.

Při implementaci tohoto opatření budou hrát rozhodující roli euroregiony:

 • Euroregion Nisa – okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily
 • Euroregion Glacensis – okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk
 • Euroregion Praděd – okresy Jeseník, Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov
 • Euroregion Silesia – okresy Opava, Nový Jičín, Ostrava
 • Euroregion Těšínské Slezsko – okresy Karviná, část okresu Frýdek-Místek
 • Euroregion Beskydy − část okresu Frýdek-Místek

Vhodné aktivity

 • organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen)
 • propagace přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových stránek, brožur nebo katalogů)
 • podpora volnočasových a rekreačních činností (např. sportovních akcí)
 • společné místní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a prostorového plánování
 • podpora organizace veletrhů a společných marketingových iniciativ
 • organizace konferencí, seminářů a workshopů
 • rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání
 • výměny mládeže
 • podpora činností uchovávajících identitu a tradice místních komunit

Opatření 2.3: Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí

Přeshraniční spolupráce mezi různými regionálními a místními institucemi by měla podporovat výměnu informací a znalostí a pokud možno vést k vypracování nových řešení nebo politických návrhů. Oblasti spolupráce sítí vytvořených v rámci tohoto opatření by měly být v souladu s cíli programu.

Vhodné aktivity

 • podpora iniciativ zvyšujících ekonomickou aktivitu (např. kooperační sítě nových podnikatelů, vazby mezi agenturami pro rozvoj podnikání, obchodními organizacemi a orgány místní správy)
 • podpora partnerství mezi univerzitami, vědeckými institucemi a MSP
 • podpora zpracování společných česko-polských studijních programů
 • spolupráce služeb zaměstnanosti (např. vytváření databází, výměna informací)
 • podpora vytváření a rozvoje sdělovacích prostředků v příhraničním regionu
 • zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro socio-ekonomický rozvoj příhraniční oblasti
 • spolupráce mezi veřejnými službami (např. koordinace hromadné dopravy)
 • společné akce záchranných služeb
 • vytváření příležitostí pro společný výzkum, technický rozvoj a transfer technologií,
 • společné  dlouhodobé akce v oblasti kultury a ochrana společného kulturního dědictví,
 • rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi.

Financování: podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje max. 75 %, spolufinancování příjemcem min. 25 % (z toho ze státního rozpočtu max. 5 %). Celková alokace Fondu mikroprojektů na česko-polské hranici je 2 475 000 EUR na celé období 2004-2006. Minimální příspěvek z ERDF je 2000 EUR, maximální příspěvek z ERDF na projekt je  20 000 EUR (také v tomto případě bude dotace z ERDF tvořit maximálně 75% veškerých uznatelných nákladů projektu). Konečný uživatel bude muset zajistit celý podíl spolufinancování, neboť v rámci Fondu mikroprojektů nebudou poskytovány dotace ze státního rozpočtu.

[nahoru]

Česko–Rakousko

Územní vymezení

Kraje Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský (správní regiony NUTS III (krajů) na české straně a regiony Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, okres Wiener Umland Nord a město Vídeň (správní regiony NUTS III) na rakouské straně. Omezenou podporu ve výši maximálně   20 % prostředků alokovaných na rakouské straně hranice lze čerpat i v regionech NUTS III Linz-Wels a Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko a St. Pölten a Mostviertel ve spolkové zemi Dolní Rakousko. 

Priority programu
(tučně vyznačené priority a opatření vhodné pro oblast kultury)

 • Priorita 1: Přeshraniční hospodářská spolupráce
       Opatření 1.1: Rozvoj a podpora podniků a infrastruktury pro podnikovou sféru v příhraničí 
       Opatření 1.2: Přeshraniční mezipodnikové kooperace (MSP), konzultace a poradenství pro
       přeshraniční aktivity
       Opatření 1.3: Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas
 • Priorita 2: Dosažitelnost
       Opatření 2.1: Zlepšení přeshraniční a telekomunikační infrastruktury
       Opatření 2.2.: Organizace dopravy, plánování a logistika
 • Priorita 3: Přeshraniční organizační struktury a sítě
       Opatření 3.1: Podpora přeshraničních organizačních struktur a rozvoj sítí
       Opatření 3.2: Malé projekty včetně typu akcí „People to people“ a pilotních projektů
 • Priorita 4: Lidské zdroje
       Opatření 4.1: Rozvoj regionálního trhu práce v kontextu rozšíření EU
       Opatření 4.2: Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělání, kvalifikace a vědy
 • Priorita 5: trvale udržitelný územní rozvoj a ochrana životního prostředí
       Opatření 5.1: Management zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie
       Opatření 5.2: Opatření v rámci ochrany přírody a životního prostředí, včetně národních a
       přírodních parků
       Opatření 5.3: Přeshraniční územní rozvoj ve venkovských a městských oblastech

Opatření 1.3: Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas

Vhodné aktivity

 • kooperace na mezipodnikové a příp. i meziodvětvové úrovni
 • rozvoj společných organizačních a kooperačních struktur na komunální a regionální úrovni a mezi různými organizacemi (organizace cestovního ruchu, spolky pro rozvoj regionu, regionální rozvojové instituce), zaměřených na vytváření přeshraniční nabídky a organizační rozvoj
 • vytváření nabídky v oblasti ozdravné a kondiční turistiky, poznávání kultury a přírody a spolupráce při vytváření nabídky s dalšími odvětvími (např. zemědělstvím)
 • marketing, propojování nabídek, rozvoj atraktivních lokalit a cílů cestovního ruchu
 • budování přeshraničních informačních systémů pro cestovní ruch
 • vytvoření systému a realizace opatření pro usměrňování pohybu turistů
 • cestovní ruch ve venkovských oblastech/agroturistika - podpora diverzifikace zeměděl­ských lokalit

Opatření 3.1: Podpora přeshraničních organizačních struktur a rozvoj sítí

Vhodné aktivity

 • budování a podpora institucionálního rámce přeshraničních organizací
 • aktivity zaměřené na to, aby instituce dosáhly potřebné profesionální úrovně pro rozvoj meziregionální, sociální a kulturní spolupráce s důrazem na roli nových samosprávných orgánů v České republice
 • rozvoj a implementace projektů spolupráce jako např. budování (tematicky zaměřených) městských sítí, regionálních rozvojových organizací, spolupráce města s příměstskými oblastmi, regionální managementy, kooperace v oblasti rozvoje venkova, problematika zdraví, postavení žen, mládeže, integrace, kultura atd.
 • public relations a informační akce (veletrhy, burza partnerských organizací atd.)
 • publikační činnost se vztahem k programu INTERREG

Opatření 3.2: Malé projekty včetně akcí typu “people to people” a pilotních projektů

V rámci Dispozičního fondu má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru.

Správci grantových schémat a jejich územní vymezení

 • Euroregion Silva Nortica - celý Jihočeský kraj
 • Sdružení měst a obcí jižní Moravy/RRA Jižní Moravy – celý Jihomoravský kraj
 • Sdružení měst a obcí Vysočina/RRA Vysočiny - celý kraj Vysočina

Vhodné aktivity

 • malé projekty s přeshraničním charakterem
 • podpora malých rozvojových aktivit
 • podpora organizace společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, místní a oborové úrovni orientované na kulturní dědictví a společné propagační aktivity
 • podpora aktivit zaměřených na multikulturní vzdělávání
 • podpora výměny zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produktů a jejich distribuce na trhu

Celková alokace Dispozičního fondu na česko-rakouské hranici je 970 200 € na období 2004–2006. Minimální příspěvek z ERDDF na jednotlivý projekt je 1 000 €, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 10 000 €.

Opatření 4.2: Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělání, získávání kvalifikace a ve vědě

Vhodné aktivity

 • rozvoj a realizace společné přeshraniční nabídky kvalifikace odpovídající potřebám rozvoje regionu (např. ochrana přírody a životního prostředí, cestovní ruch, nová média, telekomunikace, povolání v oblasti sociálních služeb, jazykové kurzy, řídící schopnosti, informační technologie, technologie pro životní prostředí, ozdravná turistika atd.)
 • budování systému informačních služeb a středisek
 • vypracování/rozšíření nabídky vzdělávání/kurzů zaměřených na získání kvalifikace s možností přeshraničního uplatnění a na spolupráci mezi vědou a hospodářskou sférou
 • rozvoj společných učebních osnov, vzdělávacích programů a nabídek a výměnných programů
 • vytváření vícejazyčných učebních pomůcek koncipovaných pro potřeby regionu
 • budování a rozšiřování infrastruktury zaměřené na výzkum a na primární a další vzdě­lávání
 • rozvoj, slaďování a transfer zkušeností v oblasti vzdělání

[nahoru]

Česko–Bavorsko

Územní vymezení

Kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kromě okresů Tábor a Jindřichův Hradec (správní regiony NUTS III (krajů) na české straně a okresy Cham, Freyung‑Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Hof a Weiden v Horním Falcku (Oberpfalz) (sprvání regiony NUTS III) na bavorské straně. Omezenou podporu ve výši maximálně 20 % celkových výdajů projektů INTERREG IIIA lze čerpat i v okresech Amberg‑Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing‑Bogen  a ve statutárních městech Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing.

Priority programu
(tučně vyznačené priority a opatření vhodné pro oblast kultury)

 • Priorita 1:Hospodářský rozvoj
       Opatření 1.1: Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
       Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace
 • Priorita 2: Infrastruktura
       Opatření 2.1: Doprava
       Opatření 2.2: Ostatní infrastruktura
 • Priorita 3: Rozvoj území a životního prostředí
       Opatření 3.2: Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
 • Priorita 4: Lidské zdroje a sítě
       Opatření 4.1: Profesní vzdělávání a trh práce
       Opatření 4.2: Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní obrana
       Opatření 4.3: Sítě (včetně Dispozičního fondu)

Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace

Vhodné aktivity

 • podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (například rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí) a s dalšími odvětvími  (například  obchod, řemeslo nebo živnosti),
 • podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu (například zařízení, turistické stezky, cyklostezky, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké tratě, značení) včetně opatření k řízení návštěvnosti,
 • podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky,
 • podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání nových vrstev návštěvníků,
 • podpora prodeje a informací regionu,
 • podpora studií a koncepcí

Opatření 4.2 – Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdraví a civilní ochrana

Vhodné aktivity

 • podpora všeobecného vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání (například jazykové kurzy) a poradenství a informací,
 • podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií (například vytvoření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů a systémů referencí ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace),
 • výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu (například výměnné stáže žáků) a rozvoj stipendijních programů,
 • podpora všeobecně vzdělávacích a vědeckých institucí,
 • vývoj a prodej kulturních nabídek (například průvodce muzei, publikace, využití nových médií pro zpracování informací),
 • podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury,
 • podpora infrastruktury v oblasti kultury (například  zřizování a výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních center),
 • podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem (například vytvoření poradenských míst a nabídky poradenství a integrované nabídky pečovatelských služeb ve zdravotnictví a v sociální oblasti),
 • podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů ochrany),
 • další vhodné oblasti posilující základnu pro sociální integraci pohraničí

Pozn.: Všeobecné vzdělání je dotovatelné pouze v rámci politiky celoživotního vzdělávání.
Pozn.: Kulturní akce jsou dotovatelné pouze tehdy, pokud trvale posilují spolupráci a vytvářejí pracovní místa. V důsledku této skutečnosti nejsou jednorázové akce obecně dotovatelné. Pravidelně se konající akce mohou být podpořeny pouze ve startovní části. Dotační prostředky jsou přitom určeny především na organizační části, nikoli na umělecké aspekty (inscenace, nabývání uměleckých děl, honoráře umělců).
Pozn.: Základní infrastruktura je dotovatelná v rámci Opatření 4.2 pouze v případě, je-li její dimenze přiměřená místnímu rozvoji a rozvoji zaměstnanosti.

Opatření 4.3: Sítě

V rámci opatření Sítě jsou realizovány malé projekty a projekty People-to-people, jejichž cílem je prohloubení přeshraničních kontaktů ve všech prioritách a opatřeních. Jde např. o oblast hospodářského rozvoje, kulturní aktivity cestovního ruchu, oblast lidksých zdrojů, opatření vztahující se k ochraně životního prostředí a prostoru, jakož i sociální a správní problematiku a práci s mládeží. 

Pozn. V rámci Opatření 4.3 nemohou být podpořeny projekty, které je možno podpořit v rámci jiných opatření.

Správci grantových schémat a jejich územní vymezení

 • Euregio Egrensis  - okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov
 • Euroregion Šumava/RRA Šumava - okresy Domažlice, Klatovy, Strakonice, Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Plzeň-město a Rokycany

Vhodné aktivity

 • malé projekty s přeshraničním charakterem
 • podpora malých rozvojových aktivit
 • podpora organizace společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, místní a oborové úrovni orientované na kulturní dědictví a společné propagační aktivity
 • podpora aktivit zaměřených na multikulturní vzdělávání
 • podpora výměny zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produktů a jejich distribuce na trhu

Celková alokace Dispozičního fondu na česko-bavorské hranici je 860 000 € na období 2004 – 2006. Minimální příspěvek z ERDDF na jednotlivý projekt je 1 000 €, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 10 000 €.

[nahoru]

Česko–Sasko

Územní vymezení

Kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký (správní regiony NUTS III (krajů) na české straně a okres Vogtland, statutární město Plavno (Plauen), okresy Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Freiberg, Weißeritz, Saské Švýcarsko, Budyšín (Bautzen), Löbau-Zittau, Střední Krušnohorský okres (správní regiony NUTS III) na saské straně. Dodateční oblasti spadají i okresy Saale-Orla (Svobodný stát Durynsko), Greiz (Svobodný stát Durynsko), Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Míšeň (Meißen), Kamenec (Kamenz), Dolnoselzský – Hornolužický okres a statutární města Cvikov (Zwickau), Kamenice (Chemnitz), Drážďany (Dresden), Hoyerswerda a Zhořelec (Görlitz). Doložka o flexibilitě znamená, že se tyto oblasti mohou podílet na projektech z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-saské hranici do výše 20 % prostředků alokovaných na saské straně hranice.

Priority programu
(tučně vyznačené priority a opatření vhodné pro oblast kultury)

 • Priorita 1: Hospodářský rozvoj a kooperace podniků
       Opatření 1.1: Hospodářský rozvoj – zlepšení možností rozvoje hospodářství za účelem vytvoření
       přeshraničního hospodářského prostoru
       Opatření 1.2: Cestovní ruch – zlepšení rozvojových možností cestovního ruchu pro
       vytvoření přeshraničního turistického a rekreačního prostoru
 • Priorita 2: Infrastruktura
       Optaření 2.1: Dopravní infrastruktura
       Opatření 2.2: Ostatní infrastruktura – zlepšení ostatní infrastruktury pro podporu rozvoje pohraničí
 • Priorita 3: Rozvoj území a životního prostředí
       Opatření 3.1: Životní prostředí – snížení zátěže životního prostředí a ekologických rizik a cílem
                           podpory trvale udržitelného ekologického rozvoje pohraničí
       Opatření 3.2: Rozvoj venkova –  dlouhodobé zajištění trvale udržitelných forem přeshraničního
                           venkovského rozvoje pohraničí
 • Priorita 4: Lidské zdroje/sítě    
       Opatření 4.1: Vzdělávání a kvalifikace – zlepšení školního a odborného vzdělávání a kvalifikace  
                           za účelem přeshraničního rozvoje lidských zdrojů
       Opatření 4.2: Sociokulturní rozvoj – zlepšení přeshraniční kooperace v sociální a
                             kulturní oblasti za účelem podpory identifikace obyvatel s jejich
                             společným životním prostorem
       Opatření 4.3: Spolupráce – podpora přeshraniční komunikace a kooperace za účelem
                             podpory dlouhotrvající spolupráce
       Opatření 4.4: Bezpečnost – rozvoj přeshraniční spolupráce za účelem snížení deficitů v oblasti 
                           bezpečnosti a justičních problémů souvisejících s hraniční polohou

Podopatření 1.2.1: Infrastruktura cestovního ruchu a marketing 

Vhodné aktivity:

 • zpřístupnění terénu pro turisty
 • zřizování, základní sanace, modernizace a rozšiřování veřejných základních zařízení cestovního ruchu, především turistických stezek, cyklostezek a naučných stezek, odpočívadel, přístřešků, vyhlídkových míst a jejich vybavenosti
 • parkové areály a plochy zeleně a zařízení pro cestovní ruch v lázeňských a rekreačních střediscích
 • ukázkové dílny a regionálně – specifická těžiště atraktivit 
 • ostatní stavební zařízení, která jsou nutná pro zpřístupnění veřejných zařízení cestovního ruchu
 • lázeňská zařízení, například lázeňské domy apod.
 • služby v oblasti plánování a poradenství třetími osobami
 • opatření v oblasti marketingu cestovního ruchu, realizované v dotační oblasti INTERREG III A

Podopatření 1.2.2: Investiční záměry hospodářské sféry v oblasti cestovního ruchu

Vhodné aktivity

 • investice, které přispějí ke zvýšení počtu ubytovaných osob v regionech cestovního ruchu a k akvizici nových skupin návštěvníků
 • vybrané záměry v oblasti volného času turistů a na doplnění existujících produktů cestovního ruchu
 • investice pro lepší vytíženost kapacity ubytovacích zařízení, nacházejících se již na trhu (například modernizace, případně zásadní racionalizace, menší rozšiřování, vytváření dodatečných služeb v podniku)
 • kempy
 • vybraná výletní místa ve spádových oblastech mezinárodních cyklistických a turistických stezek

Podopatření 3.2.1: Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru a vesnicea

Vhodné aktivity

 • rozvojové plánování agrárních struktur, např.: kartografické zmapování agrárních struktur jednotlivých lokalit, zpracování přeshraničních koncepcí rozvoje venkova,  
 • podpora rozvoje venkovského prostoru, například: zachování a další rozvoj venkovské infrastruktury, zachování a další rozvoj typické regionální sídelní struktury a stavební substance,  
 • komplexní obnova vesnic, například: zpracování místní rozvojové koncepce, poradenství k realizaci obnovy vesnice, výstavba a zpřístupnění včetně úprav míst a volných prostorů a okrajů obcí k zachování a úpravě vesnického charakteru,
 • ekologická krajinotvorba, například: zřizování nových a ochrana existujících alejí a remízků, zřizování a obnova biotopů a jejich propojení,
 • agroturistika, například: stavba, přestavba, zřizování a zařizování volnočasových zařízení, vytváření volnočasových nabídek a další zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, podporující záměry agroturistiky, marketingové koncepce a opatření, modelové projekty,  
 • infrastruktura, spojená se zemědělstvím, jako například: malé retenční nádrže, malé vodní toky a plochy, retenční plochy, zařízení protipovodňové ochrany, kanalizační systémy a zařízení do 5 000 obyvatel, novostavby a zásadní rozvoj venkovských cest

Podopatření 4.2.2: Pomoc dětem a mládeži, pomoc postiženým, podpora rodiny, inovační procesy v zařízeních pro děti

Vhodné aktivity

 • pomoc dětem a mládeži: přeshraniční projekty v oblasti výkonů pomoci mládeži, zaměřené především na odbourávání situací, vedoucích ke znevýhodnění a vytvoření rovných šancí pro děti, mládež a mladé lidi; projekt mimoškolního vzdělávání mladých, mezinárodní práce s mládeží, dětské mládežnické rekreace; ppatření pro pracovníky soukromé pomoci mladým a multiplikátory; projekty se zvláštním politickým významem,
 • pomoc postiženým: ambulantní služby; poradenské služby; včasná místa podpory (Frühförderstellen); integrační projekty,
 • podpora rodiny: opatření v oblasti zakládání rodiny; podpora projektů rodinných center (setkávání, vzdělávání, poradenství); poradenství a péče o zařízení péče o matku a dítě,
 • inovační procesy v zařízeních pro děti: vývoj, vyzkoušení a monitoring obsahových koncepcí v dětských denních stacionářích (mateřských školách); projekty nadregionálního významu a modelové projekty v oblasti dětských denních stacionářů (mateřské školy)

Podopatření 4.2.3: Umění a kultura, sociokultura

Vhodné aktivity

 • hudba, výtvarné a dramatické umění, literatura a jazyk: hudební, divadelní a taneční akce nadregionálního, státního a mezinárodního významu; výstavy, plenéry, symposia a workshopy nadregionálního významu; podpora uměleckého dorostu; společné projekty se saskými umělci
 • muzea: zajištění cenných a ohrožených muzeálních statků; zlepšení konzervátorských podmínek; reinstalace stálých expozic; odborné muzeální publikace; výstavy celostátního významu
 • umění: projekty současného umění a tvorby, především přesahující obory; projekty kulturních věd; pracovní stipendia; sociokultura;
 • inovativní záměry, které jsou ve spektru sociokulturní nabídky významné na základě své obsahové kvality, především modelové záměry, kooperační projekty, projekty, určené k podpoře regionálního kulturního prostoru a země přesahující spolupráce

Podopatření 4.2.4: Školské projekty

Vhodné aktivity

 • orojekty školní práce s mládeží (volný čas, prázdniny)  
 • projekty se vztahem k osnovám  
 • hudebně – kulturní oblasti  
 • ekologického vzdělávání a výchovy
 • politického vzdělávání
 • zdravotní výchovy a závislostní prevence 
 • rodinné a sexuální výchovy 
 • výměna žáků a pedagogů
 • bilaterální pedagogická spolupráce v rámci vzdělávacích projektů, pracovních setkání

Pozn.: Kulturní a jiné akce jsou podporovatelné pouze tehdy, pokud trvale posilují spolupráci a vytvářejí pracovní místa. Z tohoto důvodu jsou podporovány hlavně pravidelně se konající akce a to v jejich startovní fázi.

Podopatření 4.3.1: Kooperační projekty k posílení identifikace obyvatel se společným pohraničím - Fondy malých projektů

Cílem Fondu malých projektů je podpora projektů menšího rozsahu, které pomáhají rozvoji spolupráce příhraničních regionů.

Správci Fondu malých projektů a jejich územní vymezení:

 • Euroregion Labe/ARREL - Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, část okresu Děčín
 • Euroregion Nisa - část okresu Děčín (Šluknovský výběžek), Česká Lípa, Liberec, Jablonec n. Nisou, Semily
 • Euroregion Krušnohoří/RRA Ústeckého kraje - Chomutov, Louny, Most
 • Euroregio Ergensis  - Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Vhodné aktivity

 • organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí, prezentací a soutěží 
 • vytváření a / nebo prohlubování průzkumů nebo společných regionálních a komunálních koncepcí
 • vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí 
 • praxe, výměnné projekty, jazyková výuka  
 • projekty práce s veřejností

Celková alokace Fondu malých projektů na česko–saské hranici je 1 360 000 € na období 2004–2006. Minimální příspěvek z ERDF na jednotlivý projekt je 1 000 €, maximální příspěvek z ERDF na projekt je 7 500 €.

[nahoru]

Odkazy a kontakty

Česko–Slovensko

Řídící/Národní orgán

 • Ministerstvo pro místní  rozvoj České republiky − Odbor programů Evropské unie
  Jiří Horáček
  Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
  T  224 861 398
  F  224 861 415
  horjir@mmr.cz 

Sekretariáty Regionálních rad

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
T  221 580 201-2
F  221 580 284
crr@crr.cz

 • Centrum pro regionální rozvoj ČR  Pobočka NUTS II – Jihovýchod
  Dvořákova 14/44, 602 00 Brno
  Miroslav Šolc
  T  542 425 236
  F  541 212 357
  solc@crr.cz

Jednotný technický sekretariát
Dvořákova 14/44, 602 00 Brno
Jana Vojtková
vojtkova@crr.cz

Eva Švihelová
T  542 425 208
F  541 212 357
svihelova@crr.cz

Správce/Administrátor Fondu mikroprojektů

Region Bílé Karpaty/RRA Východní Moravy
nám. Míru 64, 760 01 Zlín
Soňa Hustáková
hustakova@rra-vychodnimorava.cz

Marta Janalíková
T  577 630 432
F  577 630 430
janalikova@rra-vychodnimorava.cz

Česko−Polsko

Řídící/Národní orgán

 • Ministerstvo pro místní  rozvoj České republiky  Odbor programů Evropské unie
  Jiří Horáček
  Staroměstské nám.6, 110 15 Praha 1
  T  224 861 398
  F  224 861 415
  horjir@mmr.cz

  Petr Uzel
  T  224 861 210
  uzepet@mmr.cz

  Monika Soboczyńska
  T  224 861 717
  F  224 861 415
  sobmon@mmr.cz

Sekretariáty Regionálních rad

 • Liberecký kraj  Odbor rozvoje kraje
  U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  Martina Hozáková
  T  485 226 474
  F  485 226 444
  martina.hozakova@kraj-lbc.cz
 • Královéhradecký kraj  Odbor SRR NUTS II Severovýchod
  Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
  Helena Kubíčková
  T  495 817 317
  F  495 817 380
  hkubickova@kr-kralovehradecky.cz
 • Olomoucký kraj  Odbor strategického rozvoje kraje
  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
  David Rébl
  T  585 508 655
  F  585 508 335
  d.rebl@kr-olomoucky.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46,120 00 Praha 2
T  221 580 201-2
F  221 580 284
crr@crr.cz

 • CRR ČR – pobočka Střední Morava          
  Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
  T  587 337 704
  F  587 337 702
  strednimorava@crr.cz
 • CRR ČR – pobočka Moravskoslezsko
  28. října 165, 709 00 Ostrava
  T  597 081 424
  F  597 081 425
  moravskoslezsko@crr.cz
 • CRR ČR – pobočka Severovýchod
  U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
  T  495 580 411
  F  495 580 413
  severovychod@crr.cz

Správci/Administrátoři Fondu Mikroprojektů

Společný technický sekretariát
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jeremenková 40B, 779 00 Olomouc
Ludmila Navrátilová
T  587 337 710
F  587 337 702
navratilova@crr.cz

Česko–Rakousko

Národní/Řídící orgán

 • Ministerstvo pro místní rozvoj  Odbor regionální přeshraniční spolupráce
  Jiří Horáček
  Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

  Kontaktní osoby:
  Andrea Hanousková Koubková
  T  224 861 114
  F  224 861 415
  hanand@mmr.cz

  Lucie Křapová
  T  224 861 427
  F  224 861 415
  kraluc@mmr.cz

Sekretariáty regionálních rad

 • Krajský úřad Jihočeského kraje  Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace
  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
  Jan Návara
  T  386 720 385
  F  386 359 011
  navara@kraj-jihocesky.cz 

  Sylva Jindřichova
  T  420 386 720 330
  F  420 386 359 011
  jindrichova@kraj-jihocesky.cz

Společný technický sekretariát (JTS)
Franz-Josefs-Kai 27, A-1010 Wien
DI Klaus Diendorfer
T  +43/1/53 38 747-42
F  +43/1/53 38 747-66
interreg3a@oir.atdiendorfer@oir.at

pracoviště v Brně

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Dušan Sláma
T  541 212 134
F  541 212 357 
jihovychod@crr.czat-cz@oit.at

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46,120 00 Praha 2
T  221 580 201−2
F  221 580 284
crr@crr.cz

 • CRR  pobočka Jihovýchod
  Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
  Miloslav Šolc
  T  542 425 236
  F  541 212 357 
  solc@crr.cz
 • CRR ČR  pobočka Jihozápad
  Karlova 108, 397 01 Písek
  Vedoucí pobočky
  INaděžda Burešová
  T  382 224 414
  F  382 224 415
  buresova@crr.cz

Správci a administrátoři Dispozičního fondu

Česko–Bavorsko

Národní/Řídící orgán

 • Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor regionální přeshraniční spolupráce
  Jiří Horáček
  Staroměstské nám.6, 110 15 Praha 1

  Kontaktní osoba:
  Lenka Nováková
  T  222 486-1393
  F  222 486-1415
  novlen@mmr.cz

  Tomáš Fiala
  T  222 486-1109
  F  222 486-1415
  fiatom@mmr.cz

Sekretariáty regionálních rad

 • Krajský úřad Jihočeského kraje  Oddělení evropské integrace
  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
  Sylva Jindřichova
  T  386 720 330
  F  386 359 011
  jindrichova@kraj-jihocesky.cz

  Jan Návara
  T  386 720 385
  F  386 351 900
  navara@kraj-jihocesky.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
T  221 580 201−2
F  221 580 284
crr@crr.cz

 • CRR ČR  pobočka Severozápad  je určena pro Karlovarský kraj
  Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
  Petr Uhříček
  T  474 623 720
  F  474 623 721
  uhricek@crr.cz
 • CRR ČR  pobočka Jihozápad − je určena pro Plzeňský kraj a pro Jihočeský kraj bez správního území okresů Tábor a Jindřichův Hradec
  Karlova 108, 397 01 Písek
  Naděžda Burešová
  T  382 224 414
  F  382 224 415
  buresova@crr.cz

Společný technický sekretariát (JTS)
Zemská vláda Horní Franky (Regierung von Oberfranken)
Sachgebiet 300, Ludwigstr. 20, D-954 44 Bayreuth

pracoviště Cheb – český pracovník JTS
Kostelní 2, 350 02 Cheb
Jan Šimek
T  354 426 220, +49/921/60 41 757
F  354 426 220
simek@crr.cz, jan.simek@reg.ofr.bayern.de

Správci a administrátoři Dispozičního fondu

Česko - Sasko

Národní/ Řídící orgán

 • Ministerstvo pro místní rozvoj  Odbor programů Evropské unie
  Jiří Horáček
  Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
  Gestorem za česko-saské pohraničí v rámci INTERREG IIIA
  Martina Krejčíková
  T  224 861 485
  F  224 861 415
  kremar@mmr.cz
   
  Miroslava Velová
  T  224 861 401
  F  224 861 415
  velmir@mmr.cz

Společný technický sekretariát
Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Gemeinsames Technisches Sekretariat, Pirnaische Strabe 9, 01069 Dresden
T  +49/351/4910-1860
F  +49/351/4910-1870
kontakt@INTERREG3a.info

www.interreg3a.info

vedoucí: Ulrike Grobe (1861), řízení realizace: Yvonne Schönlein (pracovnice Saské státní kanceláře) (1862), projektová asistence: Karolin Pietsch (1863), finanční řízení: Christina Scheibe (4522)
Česko-saská hranice: saští pracovníci: Katrin Hennig (1871), Doris List (1865), Uwe Stefan (1873)
Čeští pracovníci:
Manuela Prchalová
T +49/351/49 101 869
manuela.prchalova@sab.sachsen.de
Marek Liebscher
T +49/351/49 101 868
marek.liebscher@sab.sachsen.de

Sekretariáty Regionálních rad ČR 

 • Karlovarský kraj  Odbor regionálního rozvoje
  Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
  Oddělení SRR NUTS II Severozápad
  Jiří Červinka, referent odd. SRR
  T  353 502 341
  F  353 502 123
  jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz 

  Petra Ederová, referentka odd. SRR
  T  353 502 162
  F  353 502 108
  petra.ederova@kr-karlovarsky.cz
 • Ústecký kraj  Odbor kancelář ředitele
  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
  Libor Mikan, vedoucí odd. SRR
  T  475 657 130
  F  475 657 737
  mikan.l@kr-ustecky.cz

  Lucie Černá, referentka odd. SRR
  T  475 657 130
  F  475 657 737
  cerna.lucie@kr-ustecky.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 21 Praha 2
T  221 580 201
F  221 580 284
crr@crr.cz

 • Pobočka Centra pro regionální rozvoj ČR – NUTS II Severozápad
  Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
  T  474 623 720
  F  474 623 721
  Severozapad@crr.cz
 • Pobočka Centra pro regionální rozvoj ČR  NUTS II Severovýchod
  U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
  T  495 580 411
  F  495 580 413
  Severovychod@crr.cz

Správci Fondu malých projektů

 • Euroregion Labe
  Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
  Vladimír Lipský
  T  475 241 437
  F  475 211 603
  euroregion-labe@mag-ul.cz
 • Euroregion Nisa
  tř. 1 máje 858/26, 460 01 Liberec III
  Jaroslav Zámečník
  T  485 340 984
  F  485 340 977
  j.zamecnik@arr-nisa.cz
 • Euroregion Krušnohoří
  Městské divadlo
  František Bína
  Divadelní 15, 434 01 Most
  T  476 706 128
  euroregion@wms.cz
 • Euregio Egrensis
  Lubomír Kovář,
  c/o SUS, Na Vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů
  T  353 504 404
  euregrensis@iol.cz

Administrátoři Fondu malých projektů

 • Euroregion Nisa – kontakt viz výše
 • ARREL – Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe
  Petr Beneš
  Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
  T  475 216 730
  F  475 211 869
  agentura@arrel.cz, benes@arrel.cz
 • Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a. s. (RRA Ústeckého kraje)
  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
  T  475 657 331
  rra@kr-ustecky.cz

  Vlasta Fryčová
  T  476 206 538-208
  frycova@rra.cz
 • Euregio Egrensis – kontakt viz výše

Příkladové projekty

Společně v minulosti - společně v budoucnosti, Česko - Slovensko

Růže a meč, Česko - Rakousko

Dny evropského dědictví v Prachaticích, Česko - Rakousko

Přeshraniční vzdělávací a kulturní centrum Královský hvozd, Česko - Bavorsko

Cesty s bbkult.net za kulturou po internetu, Česko - Bavorsko

Muzeum Fotoateliér Seidl Český Krumlov, Česko - Bavorsko

Nová sousedství - dialog kultur 2005/2006, Česko - Sasko

Festival Eurotheater 2005, Česko - Sasko

« zpět | nahoru