Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Charakteristika
Území
Oprávnění žadatelé
Priority a opatření
Možnosti využití pro oblast kultury
Časový rozvrh
Finanční plán JPD 2
Odkazy, kontakty, podávání žádostí
Příkladové projekty

Charakteristika

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

K naplnění globálního cíle JPD 2 byly určeny tyto oblasti:

transformace a zlepšení městského prostředí (revitalizace brownfields, veřejná vybavenost a technická infrastruktura) s cílem podpořit místní rozvoj ohrožených komunit (např. ve velkých obytných celcích),  zlepšení kvality dopravní obslužnosti (především hromadnou dopravou) ve vybraném území, růst kvality podnikatelského prostředí a zlepšení mechanismů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (malými a středními podniky - MSP) a znalostními institucemi (školami, institucemi výzkumu a vývoje, inkubačními centry) na daném území.

Projekty podporované z programu JPD 2 musí mít investiční charakter, z tohoto programu nelze podporovat např. pořádání kulturních akcí, nýbrž výstavbu kulturních center, revitalizaci brownfields apod.

[nahoru]

Území

Podpora z Cíle 2 může být přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splní řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. Závazným kritériem pro rozsah vybraného území je limitní podíl 31 % obyvatel hlavního města.

V souladu s „Doporučením pro oblasti Cíle 2“ bylo Radou hl. m. Prahy vymezeno převážně spojité území celkem 24 městských částí hl. m. Prahy, které zároveň splňuje i dolní mez populační velikosti (30 tis. obyvatel). Projekt musí být realizován na území těchto 24 městských částí hl. m. Prahy:

Praha 1; Praha 8; Praha - Březiněves; Praha - Ďáblice; Praha - Dolní Chabry; Praha 9; Praha 12; Praha – Libuš; Praha 14; Praha - Dolní Počernice; Praha 15; Praha - Dolní Měcholupy; Praha - Dubeč; Praha - Petrovice; Praha – Štěrboholy;  Praha 19; Praha - Čakovice; Praha - Satalice; Praha – Vinoř; Praha 20; Praha 21; Praha - Běchovice; Praha - Klánovice; Praha - Koloděje

Program JPD 2 bude probíhat i v novém plánovacím období 2007-2013 a oblast podpory bude pravděpodobně rozšířena na celou Prahu.

[nahoru]

Oprávnění žadatelé

Možnost potenciálních žadatelů podávat projekty v jednotlivých opatřeních:

Žadatelé

Opatření

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Hl. m. Praha + organizace založené a zřízené hl. m. Prahou

X

X

X

X

X

X

Městské části + organizace založené a zřízené městskými částmi

 

 X

X

X

X

X

Nestátní neziskové organizace

   

X

X

X

Profesní sdružení

     

X

X

Podnikatelská sdružení a reprezentace

       

X

 

Podnikající fyzické a právnické osoby*

     

 X

X

X

Specializované subjekty poradenství a zprostředkování

     

 X

X

 

Organizace výzkumu a vývoje

     

 X

   

Pražská informační služba

       

 X

 

Fondy a státní účelově zřízené organizace

         

X

Vzdělávací organizace

     

 x

 

X

*Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

[nahoru]

Priority a opatření

Priorita 1

Revitalizace a rozvoj městského prostředí

   Opatření 1.1

Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

   Opatření 1.2

Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

   Opatření 1.3

Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Priorita 2

Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

   Opatření 2.1

Zvýšení kvality partnerství veřej. a soukr., nezisk. sektoru, vědy a výzkumu

   Opatření 2.2

Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

   Opatření 2.3

Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

[nahoru]

Možnosti využití pro oblast kultury

Opatření 1.2 - Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty revitalizace rozsáhlých ploch s ekologickou zátěží (opuštěné průmyslové plochy - tzv. brownfields), revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí ap.
Zaměřením je tedy toto opatření určeno především pro architekty. V rámci revitalizace ploch objektů je možné podpořit např. i výstavbu komunitních a kulturních středisek.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální 10 mil. Kč. Podpora z fondů EU může dosahovat maximálně 50 % způsobilých výdajů, k tomu se přičítá 17 % z prostředků státního rozpočtu (MMR).

Opatření 1.3 - Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Z JPD 2 lze financovat investiční projekty týkající se kultury zejména v rámci tohoto opatření. Smyslem opatření je změna převážně monofunkčního charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Toto opatření by mělo snižovat nebezpečí sociální degradace a mělo by vést ke zkvalitnění technické infrastruktury. Projekty zaměřené na zlepšení veřejné infrastruktury by měly rozšiřovat nabídku služeb, veřejné vybavenosti, zejména kulturních a sportovních zařízení, sociálních a komunitních center a v neposlední řadě nabídku pracovních příležitostí s ohledem na potřeby místních obyvatel.
Mezi typy podporovaných subjektů lze nalézt mj. „Projekty podporující sociální integraci, zlepšující sportovní využití, rekreaci a rozvoj místních komunit“, na které navazují způsobilé výdaje jako „Výstavba, revitalizace, rekonstrukce a modernizace budov veřejné vybavenosti – zdravotnické, sociální, vzdělávací, kulturní, sportovní zařízení, ICT centra a objektů pro akce občanských iniciativ kulturně-společenského charakteru“. Příkladem může být projekt Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt v rámci opatření 1.3 je 500 000 Kč, horní hranice je 10 mil. Kč. Podpora z fondů EU může dosahovat maximálně 50 % způsobilých výdajů (i ziskových projektů pouze 25 %), k tomu se přičítá 6,8 % z prostředků státního rozpočtu (MMR).

[nahoru]

Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Těžištěm tohoto opatření je zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích, společné projekty a vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města a hledání společných řešení. Cílem je zvýšení kvality spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při realizaci rozvojových záměrů vybraného území Prahy.
Vedle spolupráce ve výzkumu a technologickém vývoji sem spadá i pomoc malým a středním podnikům a sektoru řemesel.

Minimální přípustná výše uznatelných nákladů na jeden projekt je 500 tis. Kč; finanční hranice projektu nesmí být vyšší než 20 mil. Kč. Podpora z fondů EU činí max. 50 % pro neziskový sektor, pro podnikající fyzické a právnické osoby max. 15 %; k tomu se přičítá max. 31,6 % z prostředků SR prostřednictvím MMR.

Opatření 2.2 - Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

V rámci tohoto opatření jsou podporovány mj. projekty zaměřené na výstavbu a obnovu objektů a zařízení, které zajišťují nové pracovní příležitosti; zřizování informačních turistických center a rozvoj cestovního ruchu včetně obnovy a rekonstrukce vybraných památek a památkových objektů bezprostředně sloužících turistice.  

Minimální přípustná výše uznatelných nákladů je 250 tis. Kč, finanční hranice projektu nesmí být vyšší než 8 mil. Kč.
Podpora z fondů EU činí pro neziskový sektor max. 50 % nákladů projektu, v případě investic do infrastruktury přinášejících značný zisk pak nejvýše 25 % a pro podnikající fyzické a právnické osoby max. 15%. 

Opatření 2.3 - Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

V minulosti získalo podporu z JPD 2 i několik grantů vztahujících se kultuře v rámci tohoto opatření. Šlo např. o projekty Internetizace veřejných knihoven v Praze či Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra m. č. Praha 19 s veřejným přístupem k internetu.

Minimální přípustná výše uznatelných nákladů je 250 tis.Kč, nesmí však překročit 8 mil. Kč.
Podpora z fondů EU činí pro neziskový sektor max. 50 % nákladů projektu, k tomu se přičítá max. 9,9 % z prostředků státního rozpočtu (MMR); v případě investic do infrastruktury přinášejících značný zisk pak nejvýše 25 % a pro podnikající fyzické a právnické osoby max. 15 %.

[nahoru]

Časový rozvrh

Program je platný v letech 2004–2006. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců po podpisu smlouvy o financování. Doba realizace nesmí přesáhnout 24 měsíců. U projektů nad 90 mil. Kč může Řídící orgán JPD 2 prodloužit dobu realizace.

Finanční plán JPD 2

Výše podpory ze strany EU může být od 15% do 50% podle charakteru projektů. Zásadou je, že stát, hl. m. Praha, městské části i soukromé subjekty se podílejí vlastními prostředky na jejich spolufinancování.

Finanční plán JPD 2 zahrnuje pouze veřejné zdroje (zdroje EU a ČR) a pouze způsobilé výdaje. Indikativní finanční alokace JPD 2 na období 2004–2006 byly stanoveny na 142 590 800 eur, z toho 50% ze zdrojů ERDF a 50% z veřejných zdrojů ČR (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí, zdroje SFDI, SFŽP a další veřejné zdroje).

Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. Proto bude do priority 1 alokováno 75,2 % finančních prostředků. Priorita 2 má pak charakter doplňkového programu postaveného na využití ekonomických silných stránek a příležitostí, které se nacházejí na vybraném území, alokace finančních prostředků proto činí 22,3 %. Zbývající 2,5 % připadají na technickou pomoc.

[nahoru]

Odkazy, kontakty, podávání žádostí

Odkazy

Kontakty

 • Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor Řídicího orgánu SROP a JPD 2 Praha
  Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
  F  224 811 243
  srop@mmr.cz 

  Kamil Dörfler - ředitel
  T  224 861 365
  kamil.dorfler@mmr.cz

  Eva Brunnerová - asistentka
  T  224 861 710
  brueva@mmr.cz  

  Oddělení programu JPD 2
  Renata Jedličková - vedoucí oddělení JPD 2
  T  224 861 709

  Daniela Lýková
  T  224 861 283
  daniela.lykova@mmr.cz

  jpd2@mmr.cz
 • Sídlo sekretariátu Regionální rady
  (poskytování informací, konzultace a předkládání projektů)

  Magistrát hlavního města Prahy
  - Odbor fondů EU - Oddělení implementace JPD pro Cíl 2
  Mariánské nám. 2, 4. patro, kanceláře 403–406, 110 01 Praha
  Kateřina Vágnerová (opatř. 2.1, 2.3 a 2.2.2)
  T  236 002 613
  Johana Chalupová (opatř. 1.3)
  T  236 002 636
  F  236 007 110
  feu@cityofprague.cz, ozf@cityofprague.cz

1. prosince 2005 byla vyhlášena 4. výzva.

[nahoru]

Příkladové projekty

Příklady úspěšných projektů s obsahovou vazbou na kulturní účely:

« zpět | nahoru