srop - priorita 1 - Regionální podpora podnikání

V rámci této priority mohou získat podporu malé a střední podniky všeho druhu, v oblasti kultury lze získat dotaci např. na rozvoj řemesel a na podporu podniků kreativního průmyslu (hudební vydavatelství, nakladatelství, filmový průmysl, móda, návrhářství, design, grafika atd.). 
 

Opatření 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech


Charakteristika
Území
Oprávnění žadatelé
Finanční rámec opatření
Kontakty
Příkladový projekt

Charakteristika

Opatření je zaměřeno na přímou podporu malých a středních podnikatelů ve vybraných problémových regionech České republiky (viz územní vymezení).

K hlavním formám podpory patří: programy kapitálových investic (granty, úvěry); místa pro pronájem; programy podpory podnikání, zejména investic do lidí; marketingové programy, zvláště pro skupiny podniků; podnikatelské poradenství a informace; podpora přístupu k inovacím a novým technologiím.
Podmínka pro účast v obou grantových schématech je závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace.

Typy podporovaných projektů:

  • Přímá podpora investičních projektů drobných podnikatelů s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)
  • Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)
  • Přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí 40% uznatelných nákladů projektů)

Opatření je strukturováno do dvou částí:

  1. Grantové schéma podporující drobné podnikatele (zaměstnávají méně než deset pracovníků). Schéma zahrne cca 35 % rozpočtu opatření bude v něm podpořeno 700 podniků.
  2. Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele (zaměstnávají deset až 249 zaměstnanců). Schéma zahrne cca 65 % rozpočtu opatření a bude v něm podpořeno 200 podniků.

[nahoru]

Území

Podpora se bude týkat podpory podnikatelů, kteří budou svůj podnikatelský záměr realizovat ve vybraných problémových regionech:

  • regiony se soustředěnou podporou státu (cca 29 % populace ČR); jedná se o regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé, vesměs s vysokou mírou nezaměstnanosti, které vyžadují intenzivnější podporu ze strany státu,
  • další problémové regiony, vymezené kraji (dalších cca 12 % populace ČR); většinou venkovské mikroregiony se slabým hospodářským potenciálem.

Přehled území podporovaných v rámci opatření 1.1 ke stažení zde Přehled území podporovaných v rámci opatření 1.1 ke stažení zde (dokument MS Word)(159.5 KB)

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé: Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají méně než deset pracovníků  (Grantové schéma č. 1 podporující drobné podnikatele) nebo 10 až 249 pracovníků (Grantové schéma č. 2 podporující malé a střední podnikatele) a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění nařízení Komise č. 364/2004, o podpoře malého a středního podnikání.

Koneční příjemci: kraje (budou nositeli grantových schémat a poskytovat spolufinancování koncovým žadatelům)

[nahoru]

Finanční rámec opatření

Kromě podpory z veřejných zdrojů se předpokládá v tomto opatření soukromé spolufinancování. Celkové uznatelné náklady opatření na období 2004-2006 budou představovat částku 133 743 tis. €, přičemž podíl soukromých zdrojů bude v průměru dosahovat 55 % a veřejných zdrojů cca 45 % celkových uznatelných nákladů opatření. Veřejné zdroje zajistí příspěvek EU (34 %; fond ERDF) a regionální veřejné rozpočty (11 %; zajišťují kraje).

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů 1 akce:

  1. Grantové schéma podporující drobné podnikatele: 500 000 Kč
  2. Grantové schéma pro malé a střední podnikatele: 2 000 000 Kč

Kontakty

Příkladový projekt

Studio porcelánu - rozvoj tradiční řemeslné výroby v oblasti výroby porcelánu v návaznosti na turistický ruch v Mikulově a okolí

« zpět | nahoru