eLearning

Hlavím cílem programu eLearning je efektivní zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

Program má čtyři hlavní aktivity

  • Podpora počítačové a informační gramotnosti

Tato aktivita má přispět k získání nových znalostí a dovedností, které budou v informační společnosti nezbytné pro osobní a profesní rozvoj. Aktivita se zaměřuje na zapojení ICT do vzdělávání, zejména pro ty občany, kteří mají v důsledku své geografické polohy, sociálně-ekonomické situace či specifických potřeb obtížný přístup k tradičnímu vzdělávání a odborné přípravě.

Aktivita zahrnuje jak koncepční, tak praktickou část:

(a) Šíření dobrých příkladů z praxe v podpoře počítačové gramotnosti. Zvláštní pozornost je věnována zlepšování přístupu ke zdrojům vzdělávání pro ty občany, kteří mají ztíženou možnost využívání informačních a komunikačních technologií, dále různým výkladovým a didaktickým metodám a stylům výuky, specifickým potřebám např. imigrantů, hospitalizovaných dětí nebo postižených uživatelů a průzkumu využívání motivačních přístupů.

(b) Program podporuje aktivity evropských sítí, asociací, veřejných institucí, partnerství veřejných a soukromých subjektů zaměřené na zvyšování povědomí a rovněž podpoří kontakty a výměny dobré praxe mezi nimi.

  • Evropské virtuální univerzity (virtual campuses)

Prioritou této aktivity je přidat virtuální dimenzi evropské spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory vývoje nových organizačních modelů pro evropské univerzity, poskytování vysokoškolského vzdělávání (virtuální univerzity) a přispěním k evropským výměnným programům a schématům (virtuální mobilita).
Cílem je podpořit vývoj nových organizačních modelů poskytování vysokoškolského vzdělávání v Evropě (virtuální univerzity), výměny v rámci Evropy (virtuální mobilita), které stavějí na existujících evropských formách spolupráce (např. program Erasmus) a poskytování eLearningové dimenze jejich operačním nástrojům (ECTS, European Masters, zajištění kvality, mobilita).

(a) Rozvoj existujících nástrojů (zejména těch, které se týkají virtuální mobility jako doplňku k mobilitě fyzické - virtuální Erasmus), schémat uznávání a ověřování (založeném na ECTS), informačních a poradenských služeb a dalších součinností mezi virtuálními a tradičními modely.

Virtuální mobilita je chápána jako doplněk nebo náhrada fyzické mobility, např. pro studenty, kteří nemohou pobyt v zahraniční reálně uskutečnit. Zahrnuje rozvíjení informačních a podpůrných služeb pro studenty, pedagogy, tutory, pedagogickou a didaktickou spolupráci a také zpětnou podporu studentů studujících v zahraničí.

(b) Nadnárodní virtuální univerzity - program podpoří strategické projekty, které předloží vysokoškolské instituce a zařízení minimálně ze tří členských zemí. Modely spolupráce v rámci eLearningu by měly být vytvořeny s ohledem na plán společného rozvoje kurikul několika univerzit (včetně dohod o hodnocení, ověřování a uznání získaných dovedností v souladu s národními procedurami), rozsáhlé ověřování virtuální mobility vedle fyzické mobility a rozvoj inovativních dvoustupňových kurikul, založených jak na tradičních, tak na on-line výukových metodách.

(c) Evropské eLearningové modely pro vysokoškolské vzdělávání. Tyto projekty mají vytvořit nové vzory pro spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi, zejména se zaměřením na poskytování dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, na rozvoj podpůrných služeb pro učitele a na proškolování učitelů, školitelů a dalších pedagogických pracovníků v pedagogickém využití eLearningu, zlepšení pochopení organizačních změn a možných rizik souvisejících se zavedením a realizací eLearningu ve vysokoškolském vzdělávání, vytváření evropských modelů partnerství mezi veřejnými a soukromými institucemi v oblasti eLearningu ve vysokoškolském vzdělávání aj.

  • eTwinning – podpora partnerské spolupráce základních a středních škol v Evropě a podpora vzdělávání učitelů

Cílem této aktivity je posílit a podpořit propojování a spolupráci základních a středních škol (žáků a učitelů) pomocí internetu. Všichni mladí Evropané by měli mít během středoškolského studia možnost zúčastnit se vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je rozhodující pro posilování evropské dimenze ve vzdělávání a pro povědomí mladých lidí o multilingvální a multikulturní společnosti. eTwinning mezi školami pomůže rovněž učitelům a odborníkům doplnit si profesní znalosti a dovednosti v používání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Jeho hlavním cílem je napomáhat partnerské spolupráci základních a středních škol, vytvořit a posilovat síť kontaktů mezi nimi, rozšířit dosavadní kooperaci, umožnit vznik mezinárodních projektů v oblasti výuky a podpořit využití informačních a komunikačních technologií v této součinnosti. Internet se přímo nabízí k využití ve výuce předmětů, které umožňují aktivní přístup žáků a studentů, k diskusi nad nejrůznějšími tématy, k výměně zkušeností, k profesnímu i osobnímu sblížení.

Ideou programu je vznik dlouhodobých vazeb mezi evropskými školami. Obsahem těchto vazeb by měla být spolupráce v běžných činnostech škol, při výuce, v zájmových kroužcích apod. eTwinning by se měl stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Jde o dlouhodobou strategii založenou na množství drobných aktivit a malých kroků, které mohou v souhrnu mít velký význam.

Program spolupráce základních a středních škol v Evropě si v neposlední řadě klade za cíl nabídnout učitelům a jiným odborníkům možnost spolupracovat s kolegy v zahraničí, informovat se vzájemně o pedagogických metodách, vyměňovat si zkušenosti, doplnit si profesní znalosti a dovednosti v používání informačních a komunikačních technologií ve výuce.

eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také komunit, které je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Proč by se tato síť nemohla rozšířit i mezi základní a střední školy, mezi jejich učitele, rodiče jejich žáků, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, firmy a stát se tak základem pro rozvoj evropské občanské společnosti?

Cílem programu není seznámit studenty a učitele s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými, ale zajistit, aby tyto mohly být v co nejširší míře zapojeny do výuky. Technika sama o sobě není hlavní náplní eTwinningu. Je třeba se zaměřit na obsah partnerství mezi školami, nikoliv pouze na jeho realizaci.

S programem eTwinning se neváží žádné dodatečné finanční náklady. Podmínkou zapojení se je přiměřené technické vybavení, připojení na Internet a chuť se zúčastnit.

Program eTwinning rovnež uděluje svou cenu mimořádně úspěšným projektům.

  • Doplňkové aktivity na podporu eLearningu v Evropě

Tato aktivita staví na Akčním plánu eLearningu a bude podporovat šíření dobrých příkladů, produktů a služeb, které jsou výsledkem řady projektů a programů financovaných jak na evropské, tak národní úrovni. Cílem je podpořit spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.

Zvláštní důraz bude kladen na šíření výsledků eLearningových projektů, na podporu evropských sítí, specifických průzkumů a studií a na spolupráci s existujícími mezinárodními projekty organizací jako např. OECD nebo UNESCO.

Aktivity v této oblasti se zaměřují na propagaci eLearningu v Evropě na základě monitoringu Akčního plánu eLearningu. Cílem je šíření a propagace dobrých a inovativních postupů a výsledků projektů a posílení spolupráce mezi různými aktéry, zejména posílení partnerství mezi veřejnými a soukromými subjekty.

Podpora bude poskytnuta např. na:

(a) Aktivní monitoring Akčního plánu eLearning. Tato aktivita přispěje k větší propojenosti a ke zviditelnění aktivit EU v oblasti eLearningu prostřednictvím šíření zpráv a studií, dále díky sdružování projektů, které mají podobný cíl a užívají podobných metodik a v neposlední řadě podporou výměny zkušeností, vytvářením sítí aj. v rámci aktivit Akčního plánu.

(b) Správa eLearningového portálu, který poskytne jednoduchý a přímý přístup k evropským aktivitám na poli eLearningu a k existujícím informačním zdrojům, seznamům, databázím, usnadňujícím uživatelsky přátelský přístup k programům EU, projektům, studiím, zprávám a pracovním skupinám.

(c) Aktivity zvyšující povědomí a informovanost prostřednictvím evropských sítí. Tato aktivita podpoří evropské sítě na poli eLearningu a konference, semináře, workshopy zaměřené na klíčová témata eLearningu (např. zajištění kvality) a posílí evropské debaty a výměny zkušeností v této oblasti.

(d) Výhledové studie eLearningu – předpokládaný vývoj a využití ve spolupráci s Eurostatem a Evropskou investiční bankou. Tento program může rovněž přispět ke spolupráci s existujícími mezinárodními projekty organizací jako např. OECD nebo UNESCO, které jsou zaměřené na efektivní využívání ICT ve vzdělávání a odborné přípravě.

Evropský eLearningový portál poskytuje podporu eLearningu v podobě propagace a výměny dobrých příkladů praxe a pomoc při navazování partnerské spolupráce.

Kontakt

Národní agentura Socrates
U Lužického semináře 13
118 01 Praha 1
T  257 011 350, 257 530 504
F  257 532 407
pychova@socrates.cz, sir@socrates.cz, etwinning@socrates.cz

www.socrates.cz/elearning
www.etwinning.net

DG Education and Culture
Unit B1 - Coordination of Lifelong Learning Programmes
B-1049 Brussels
F  +32/2/29 57 830
elearning@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
www.elearningeuropa.info

Příkladový projekt

Culture in a Box

e-Learning for Museum and School Environments 

« zpět | nahoru