Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je program zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů.

Hlavním cílem programu je:

  • zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním v odborných středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce
  • zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny
  • zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků

V programu Leonardo da Vinci se rozlišují tyto nejdůležitější druhy vzdělávacích projektů:

  • projekty mobility (stáže a výměny)

Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem stáže je zlepšit odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Účastníky stáží mohou být mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání včetně studentů vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba trvání stáží je od tří týdnů do dvanácti měsíců.

Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí. Hlavním cílem výměny je zvýšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za vzdělávání, jazykoví specialisté. Doba trvání je od jednoho do šesti týdnů.

  • pilotní projekty

Pilotní projekty jsou projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek používaných při odborném vzdělávání a poradenství. Pilotní projekty mají být inovativní a mají zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a poradenství. Výsledkem pilotního projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kurzu, učební text, software apod., který zlepší odborné vzdělávání specifikované cílové skupiny v daném oboru.

Minimální počet partnerů:celkem tři z různých zemí (tj. předkladatel a dva partneři), z toho alespoň jeden z členské země EU. Maximální délka projektu činí dva roky.

Maximální výše příspěvku z programu je 75 % uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 200 tisíc aur ročně.

  • projekty jazykových dovedností

Jedná se o projekty, které podporují rozvoj jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání; jsou zaměřeny na vývoj, ověřování, hodnocení a šíření materiálů pro jazykovou výuku a inovační metody jazykové výuky v různých profesních oblastech a hospodářských sektorech. Mohou se zabývat také vývojem jazykových auditů a inovativních pedagogických přístupů založených na individuálním učení jazyků a šířením výsledků již ukončených projektů.

Maximální délka projektu činí dva roky.

Maximální výše příspěvku z programu je 75 % uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 200 tisíc eur ročně.

  • projekty organizací

Jedná se o jsou projekty zaměřené na podporu rozvoje nadnárodních sítí spolupráce usnadňujících sběr a výměnu zkušeností a ověřených postupů a jejich šíření. Kooperační sítě jsou vytvářeny více aktéry odborného vzdělávání v soukromé nebo veřejné sféře na regionální nebo sektorové úrovni. Těmito aktéry jsou úřady, obchodní komory, asociace zaměstnavatelů i zaměstnanců, podniky a výzkumná a školící střediska. Sítě implementují pracovní program a související aktivity a vypracovávají strategii zajišťující pokračování spolupráce v rámci sítě i po ukončení smluvního období projektu.

Maximální délka projektu činí dva roky.

Maximální výše příspěvku z programu je 50 % uznatelných nákladů projektu, nejvýše však 150 tisíc eur na rok a kooperační síť.

Podle rozhodnutí Evropské rady se programu mohou účastnit organizace z členských států Evropské unie, zemí EHP/ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko).

V rámci programu jsou rovněž udělovány ceny výjimečným projektům.

Kontakt

Národní agentura programu Leonardo da Vinci
c/o Národní vzdělávácí fond
Opletalova 25, 110 00 Praha 1
224 500 522
F  224 500 502 
leonardo@nvf.cz

www.nvf.cz/leonardo


DG Education and Culture
Leonardo da Vinci Programme
B-2
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 65 862
F  +32/2/29 55 704 
leonardo@cec.eu.int, Unite-B2@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

  • Databáze kompendií a produktů

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/index_en.cfm

  • Vyhledávání partnerů

http://leonardo.cec.eu.int/psd

Příkladové projekty

Mezinárodní projekt výměny a umístění určený pro zlepšení a diseminaci expertisy...  

Intercultural Dialogue (dokument Adobe PDF)Intercultural Dialogue (několik příkladů úspěšných projektů, v angl. jazyce)

« zpět | nahoru