Interreg III

Program INTERREG III je jednou z Iniciativ Evropských společenství, jejímž cílem je stimulovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v rámci Evropské unie v letech 2000-2006. Tato iniciativa je financována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a je aplikována jen v členských zemích.

Pro současné programovací období 2000-2006 je aktuální iniciativa INTERREG III, která se dále člení na tři větve: Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. 

Program Interreg je velmi vhodný pro podporu kulturních projektů. V případě programu Interreg IIIA je možná podpora přeshraničních kulturních aktivit (např. festivaly, společné propagace významných osobností apod.). V případě programu Interreg IIIB a IIIC je možná podpora např. nadnárodních a nadregionálních strategií zahrnujích i kulturní rozvoj. 

Interreg IIIA

Program podporuje přímou spolupráci mezi sousedními regiony, která vede k rozvoji přeshraničních hospodářských a sociálních center na základě společných strategií udržitelného územního rozvoje; podporuje aktivity v sousedních příhraničních regionech, včetně oblastí na vnějších hranicích a i na určitých mořských hranicích.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA je v České republice realizována podle územního členění prostřednictvím pěti samostatných programů:

  • Česko - Sasko
  • Česko - Bavorsko
  • Česko - Rakousko
  • Česko - Slovensko
  • Česko - Polsko

Program INTERREG IIIA je zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů je kladen větší důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Oprávnění žadatelé

Veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.).

Interreg IIIB

Program podporuje mezinárodní (nadnárodní) spolupráci mezi národními, regionálními a místními orgány s cílem podpořit vyšší stupeň územní integrace velkých skupin evropských regionů. Snahou je dosažení udržitelného, harmonického a vyrovnaného rozvoje a vyšší územní integrace s kandidátskými a dalšími sousedními zeměmi.

Výsledky spolupráce mohou být nadnárodní studie, strategie, pilotní akce, srovnávací analýzy apod.

Oprávnění žadatelé

Subjekty oprávněnými k účasti na programu jsou jak veřejné, tak i soukromé právnické osoby, které se zabývají územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou či jinou obdobnou problematikou.

Evropa je pro realizaci programu Interreg IIIB rozdělena do třinácti území, z nichž největším a nejkomplexnějším je území CADSES – středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území. Tento prostor zahrnuje osmnáct zemí včetně České republiky. 

Interreg IIIC

Program podporuje meziregionální spolupráci vedoucí k lepší efektivitě politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti na základě tvorby sítí. Program podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem programu je iniciovat intenzivnější výměnu zkušeností a vypracování společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje. Program umožňuje nesousedícím regionům spolupracovat v rámci společných sítí, individuálních kooperačních projektů anebo v operacích regionálního rámce. Kromě toho klade program zvláštní důraz na výzvu a možnosti, které se nabízejí regionům podél vnější hranice Evropské unie.

Prostor spolupráce programu INTERREG IIIC zahrnuje celé území Evropské unie, program podporuje i účast třetích států.

Oprávnění žadatelé

Regionální úřady nebo orgány odpovídající svým charakterem regionálním úřadům s dostačující kapacitou převzít plnouodpovědnost za správu a čerpání veřejných fondů v rámci RFO (například veřejná správa na regionální úrovni NUTS II nebo ekvivalentní orgány), regionální a místní orgány, městské orgány (zejména pro oblast urbanistického rozvoje) nebo regionální rozvojové agentury kompetentní spravovat veřejné fondy.

« zpět | nahoru