Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Fondy EHP a Norska / Muzeum v přírodě a lidová kultura - Rožnov p. R.

Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví

Program: Fondy EHP a Norska, Priorita 1 Uchování evropského kulturního dědictví

Předkladatel: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Popis: Projekt je zaměřen na záchranu a následnou prezentaci objektů lidové architektruy, které budou situovány do stávajících areálů muzea v přírodě. K realizaci projektu bude využita jak metoda transferu originálních staveb, tak vědecké rekonstrukce již neexistujících staveb na základě etnografické a technické dokumentace pořízené muzeem a historické plánové dokumentace z konce 19. století. Při realizaci budou využity všechny současné metody dokumentace a prezentace, které budou konzultovány se zahraničním partnerem. Výsledky budou metodicky vužívány v dalších muzích v přírodě v ČR.

Projekt umožní ověření nových forem prezentace jevů lidové kultury ve stálých expozicích s využitím bohatého fondu movitých kulturních památek. Kavlitu systematické péče o movité kulturní památky podpoří vybudování nového specializovaného konzervátorského pracoviště. Cílem projektu je i rozšíření nabídky stávajících programů muzea o aktivity zaměřené na prezentaci jevů duchovní kultury a folklóru.

V rámci realizace nových forem prezentace bude vytvořena expozice "živého domu" zaměřená na každodennost života společnosti, určená zejména dětem, seniorům a handicapovaným návštěvníkům. Dále bude zřízena specializovaná řemeslnická dílna umožňující návštěvníkům muzea obeznámit se s tradiční technologií a zpracováním přírodních materiálů.

Nové formy vzdělávacích programů poskytnou muzeu prostor pro zvyšování povědomí o kulturním dědictví, posílení sociálního dialogu a podporu poznávání regionálních tradic. Rozšířená nabídka programů podpořá rozvoj kulturního turismu v oblasti, který má v regionu hlubokou tradici a přispěje tak tvorbě multiplikačních efektů, tj. tvorbě nových pracovních míst, zvýšení návštěvnosti muza, omezení sezónnosti provozu expozičních areálů a zatraktivnění muzea pro spolupráci s výzkumnými institucemi, malými a středními podmikateli a nevládními neziskovými organizacemi.

Rozpočet:
Celková žádaná částka v eurech a v procentech z celkových oprávněných nákladů  2 685 870 €
Celkové oprávněné náklady v eurech                                                                   3 159 874 €
Celkové neoprávněné náklady v eurech                                                                  117 478 €
Celkové náklady (včetně neoprávněných) v eurech                                               3 277 325 €

Kontakt

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.vmp.cz

« zpět | nahoru