Rekonstrukce muzea Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemikum

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury ČR

Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem

Popis: Projekt Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum spočívá v rekonstrukci stávající, postupně chátrající budovy Muzea města Ústí nad Labem, významné novorenesanční památky z 19. století, která je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Cílem projektu je zřídit v Ústí nad Labem stálou, specializovanou, neziskovou a veřejně prospěšnou instituci celostátního významu, která v sobě obsáhne muzeum, archiv, knihovnu, vědecké a vzdělávací pracoviště i místo pro poznávání, setkávání a dialog zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z Česka, Německa a dalších evropských i jiných zemí. Tato instituce, nazvaná Collegium Bohemicum, se bude zabývat shromažďováním sbírek a informací, dokumentací, studiem, vědeckou analýzou, popularizací, jakož i všestrannou péčí o bohaté kulturní movité i intelektuální dědictví, které se váže k pestré historii česko-německých a česko-rakouských vztahů a které v českých zemích spoluvytvářeli čeští a moravští Němci, Židé, Rakušané a další německy mluvící lidé.

Logickým důsledkem vzniku centra česko-německých studií je rovněž vytvoření nových pracovních míst. Realizace projektu přímo přinese zřízení patnáct stálých a vysoce kvalifikovaných pracovních míst po dokončení realizace projektu a dalších šest přímých pracovních míst v prvních letech provozu. Podle předběžných odhadů dojde dále postupně k vytvoření až sedmdesáti nově vytvořených nepřímých pracovních míst.

Projekt vytvoření centra česko-německých studií Collegium Bohemicum bude mít díky svému zaměření rovněž významný pozitivní mezinárodní politický kontext a rozměr.

Rozpočet: 166 586 598 Kč (podpora EU - ERDF 54 170 000 Kč, státní rozpočet 10 830 000 Kč, soukromé/obecní zdroje 101 586 598 Kč)

Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.004/2246

Kontakt

Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem
František Podrápský
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nand Labem
T  477 010 659, 475 241 650
podatelna.magistrat@mag-ul.cz 

www.usti-nl.cz

« zpět | nahoru