„Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU“

Program: SROP, Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu, Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Předkladatel: České dědictví UNESCO

Popis: Podstatou projektu je vytvoření společné, ucelené a kompaktní marketingové koncepce památek UNESCO v ČR pro léta 2007–2011. Tato koncepce bude vytvářet nové a respektovat současné pozitivní vazby, bude vycházet z priorit Strategie propagace ČR 2004–2010 a zároveň bude odrážet specifika poznávacího cestovního ruchu a charakteru památek UNESCO v České republice. Tato koncepce je nezbytnou podmínkou pro tvorbu konkrétních a cílených turistických produktů, reprezentujících ČR, jako „zemi památek UNESCO“. Produkty pro propagaci památek UNESCO budou představovat brožury, pořízení fotogalerie pro potřeba ČD UNESCO, www stránky, účasti ne veletrzích, výroba televizních spotů, propagačních materiálů (tašky, plakáty a pexeso), inzerce v médiích. V souvislosti s realizací projektu dojde ke zvýšení tržeb ze vstupného provozovatelů památek UNESCO ve výši 7 300 000 Kč, zvýšení zisku podnikatelských subjektů v regionech s památkami UNESCO ve výši 4 500 000 Kč, zvýšení zisku podnikatelských subjektů mimo region (dopravci, cestovní a konferenční agentury) ve výši 1 200 000 Kč. Zmíněné tržby vycházejí z kvalifikovaného odhadu celospolečenských ekonomických přínosů (Enterprise plc, s. r. o.). Venkovské regiony nepatří přes svůj obrovský potenciál mezi nejnavštěvovanější. Výstupy a aktivity projektu proto vedou k navození většího zájmu o destinace regionů České republiky a o investice do rozvoje venkovských regionů. Jsou zacíleny na konkrétní lokality, na jejich specifika a na zpětné zjišťování účinků předkládaného projektu.

Při celkovém odhadu poptávky vychází projekt z analýz České centrály cestovního ruchu - CzechTourism. Tato agentura se cestovnímu ruchu věnuje hlavně na mezinárodní úrovni. Mezi hlavní sledované ukazatele patří počet příjezdů zahraničních turistů, délka jejich pobytu, počty ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice, devizové příjmy z cestovního ruchu a další.
Tyto podklady nám slouží k vyčíslení efektů projektu a stanovení kvantifikovaných cílů.

Realizace projektu umožní podpořit očekávaní v tomto odvětví národního hospodářství s dopadem středně až dlouhodobým. Rovněž u nás poměrně nová forma spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru v oblastech rozvoje regionů by měla být tou nejdynamičtější silou předpokládaného rozvoje.

Rozhodující podíl na účincích projektů bude mít také skutečnost, zda se venkovské regiony budou schopny dostatečně rychle a intenzivně naučit využívat všech podpor z Evropské unie, které jsou do regionálního rozvoje směrovány. Zvyšování této absorpční kapacity regionů je také předmětem náplně Informačního centra venkovských regionů, které bude v této problematice spolupracovat s projekty Partnerství (SROP 3.3) jednotlivých krajů a regionů.

Rozpočet: 11 901 547 Kč (podpora EU - ERDF 8 926 160 Kč, státní rozpočet 1 785 232 Kč, soukromé zdroje 1 190 155 Kč)

Kontakt

České dědictví UNESCO
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl 

Lukáš Jakube
T  603 935 861
jakubec@ctscorp.cz

Kateřina Procházková
T  775 604 559

www.unesco-czech.cz

« zpět | nahoru