Profesionalizace činnosti o.s. Ježek a Čížek - divadlem k sobě, k druhým hrou

Opatření: JPD 3, Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant)

Předkladatel: o. s. Ježek a Čížek - divadlem k sobě, k druhým hrou

Popis:
Hlavním cílem projektu je budování vlastních kapacit - profesionalizace činnosti a příprava na rozšíření služeb o. s. Ježek a Čížek. Předmětem naší práce bylo zpočátku hlavně divadlo, ale postupem času jsme zavedli prvky sociálních práce a psychosociální pomoci, které jsou zatím nekoordinované, bez jasné metodiky a struktury. Souvisí to s tím, že dosud jsme veškerou práci dělali ve svém volném čase, teprve od března tohoto roku máme jednoho zaměstnance. V současné chvíli jsme členové konsorcia pražských organizací pracujících s lidmi bez přístřeší, které připravuje dlouhodobý pilotní projekt "Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů" v rámci JPD3, který bude realizován od prosince 2005 do ledna 2006 po dobu třiceti měsíců.

Abychom se mohli plnohodnotně zapojit do realizace a poskytovat kvalitní služby našim klientům potřebujeme:

a) zajistit odpovídající zázemí pro práci

-materiální (větší prostor se samostatným! vchodem, odpovídající vybavení)
-metodické (zavedení standardů kvality sociální práce a jasné definování oblastí činnosti). Zpracovaná metodika, jasně definované cíle i oblasti činnosti a přesná specifikace rolí a kompetencí jsou rovněž nezbytné pro vstup nových kolegů do týmu a jejich efektivní zapojení do programu, pro práci s dobrovolníky a studenty, pro poskytování know-how dalším organizacím, etc. Zefektivnění činnosti statutárních orgánů organizace, zejména revizní komise (a tím vznik jisté supervize nad fungováním organizace), přinese další podněty a vize pro další rozvoj a zkvalitňování služeb.

b) přejít z modelu dobrovolné práce na profesionální

Práce ve volném čase má svá omezení a s rozšiřováním a profesionalizací služeb se naše práce stává natolik časově i osobnostně náročnou, že je třeba ji zaplatit. Existujeme již 5 let a je čas, buď přejít na vyšší stupeň a věnovat se naší činnosti profesionálně a dále rozvíjet naše zkušenosti a zkvalitňovat svou práci, nebo předat štafetu někomu dalšímu.

c) rozšířit své znalosti a dovednosti

Profesionalizace týmu se bez dalšího vzdělávání, orientace v aktuálním dění v oboru, zvyšování odbornosti týmu, přejímání dobré praxe od partnerských organizací či spřízněných projektů a předávání zkušeností mezi členy týmu neobejde. V oblasti naší činnosti jsme v ČR průkopníci, ale ve světě již podobné projekty existují. S některými už jsme navázali spolupráci, s jinými nás to teprve čeká. Ale i v Čechách je mnohé, co se můžeme, potřebujeme a chceme naučit, ať již na poli divadelní či socální práce a terapeutických technik, tak na poli managementu a řízení či PR.

d) vytvořit dlouhodobý plán dalšího rozvoje a jeho financování, včetně plánu dalšího vzdělávání členů týmu.

Strategické plánování je důležitý a námi doposud nevyužívaný nástroj. Existence a znalost plánu dalšího rozvoje, který je výsledkem společné práce týmu, pomůže členům týmu získat jistotu a porozumění chodu organizace.

e) rozšířit a zkvalitnit poskytované služby a připravit a zavádět nové, dle potřeb klientů.

Rozšiřování a zkvalitňování stávajících služeb a zavádění nových, je nezbytná součást zvýšení efektivity našeho projektu z pohledu společnosti i klientů. To je i základní motivací týmu, pro jeho pokračování v projektu, a zároveň motivací klientů pro jejich vstup do projektu a setrvání v něm. Zapojení klientů do diskuse o nových službách, jejich nastavení a pravidlech, bude dalším krokem po vzniku základního konsensu uvnitř týmu. Je třeba provést depistáž potřeb cílové skupiny, zhodnotit naše možnosti a rozhlédnout se kolem, aby se služby zbytečně nedablovaly.

Rozpočet: Schválená výše nadačního příspěvku: 549 990 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/2.3.01.1/0043

Kontakt

Miroslav Drábek
o. s. Ježek a čížek – divadlem k sobě, k druhým hrou
Bronzová 2019, 155 00 Praha 5
T  775 126 180
jezekacizek@seznam.cz

www.jezekacizek.cz

« zpět | nahoru