Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Strukturální fondy / Praha / JPD 2 / Amfiteátr v zámeckém parku D. Počernice

Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU

Program: JPD 2, Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Předkladatel: Městská část Praha - Dolní Počernice

Popis:
Zámecký park v Dolních Počernicích přiléhá k cennému památkově chráněnému komplexu zámku v Praze - Dolních Počernicích a je součástí přírodní památky Počernický rybník. Je využíván jako místo rekreace a kulturního vyžití převážně obyvatel Dolních Počernic a nedalekého sídliště Černý most, ale i ostatními Pražany. V těsné blízkosti parku se nachází velký camp mezinárodní úrovně, kam jezdí turisté z mnoha států Evropy i celého světa a návštěva parku se stává zajímavou součástí jejich pobytu v hlavním městě.

Rehabilitace parku je rozsáhlou akcí zcela nového pojetí koncepce zámeckého parku. Významnou součástí celého projektu rehabilitace bude vybudování venkovní scény /amfiteátru/. Po vybudování amfiteátru a úpravě jeho okolí bude rehabilitace zámeckého parku pokračovat novým řešením francouzské části parku, cestní sítě, veřejného a slavnostního osvětlení, rozsáhlými úpravami zeleně a stromového patra v ostatních částech parku.

Celý park je převážně využíván obyvateli východní části Prahy. Městská část ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty zde pořádá každoročně celou řadu kulturních akcí celopražského významu /např. Dětský den, Masopust, Vítání léta atd./.

Před rekonstrukcí byla přírodní scéna v havarijním stavu, nevyhovovala rozsahu pořádaných akcí a ani z bezpečnostních důvodů nebyla vhodná. Zcela chyběla technická vybavenost, zázemí pro účinkující, zajištění komunikačních prostor přístupových, bezbariérových cest a ochrana před povětrnostními vlivy. Park nebyl osvětlen. Scénická představení proto byla z výše uvedených důvodů řešena provizorně.

Na základě rozsáhlého průzkumu byla vypracována kompletní projektová dokumentace. Vzhledem k náročnosti projektu vznikla nutnost rozdělit projekt na více částí. Zastupitelstvo městské části vyhodnotilo jako nejpotřebnější k řešení vznik nového přírodního amfiteátru a úpravu okolí z hlediska bezpečnosti a nezbytnou údržbu zeleně v této části parku.

Na základě předloženého Přehledu o investiční akci rekonstrukce zámeckého parku rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o uvolnění finančních prostředků formou účelové investiční dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Dne 20.8.2004 nabylo právní moci  územní rozhodnutí a stavební povolení k umístění stavby.  Obsahem projektu je stavba venkovní scény s hledištěm včetně dřevěné lávky, kabeláže veřejného osvětlení v prostoru, rozvodů pro osvětlení venkovní scény a přilehlých ploch, parkových cest, zpevněných ploch, pilířků pro rozvaděče, zahradních zídek a kamenného schodiště.

V současné době probíhá postupná realizace projektu.

Rozpočet: celkové výdaje: 11 637 000 Kč
                 celkové způsobilé výdaje (na způsobilé výdaje lze čerpat dotace z programu): 9 474 000 Kč

Registrační číslo: CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016

Kontakt 

Zbyněk Richter, starosta městské části Dolní Počernice
Stará obec 10, 190 12 Praha 9
T  281 021 099
dpocernice@dpocernice.cz

« zpět | nahoru