INTI

Program INTI je určen na podporu pilotních akcí zaměřených na integraci cizích státních příslušníků do společností zemí Evropské unie. Jeho dalším cílem je podpora konstruktivního dialogu ve společnosti, vývoje integračních modelů a zakládání sítí a partnerství na evropské a mezinárodní úrovni.

Podpořeny mohou být projekty v kategoriích:

  • A. Podpora sítí, výměny informací a šíření dobrých příkladů z praxe

- podpora mezinárodní spolupráce na národní, regionální a lokální úrovni mezi veřejným, soukromým a občanským sektorem za účelem položení základů dialogové platformy

- stimulace mezinárodních aktivit (např. výměna informací a dobrých příkladů z praxe) 

  • B. Informace a dialog

- podpora tolerantní společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí o základních evropských hodnotách a podora komunikace a dialogu mezi imigranty a jejich lokálními komunitami

- podpora zvyšování povědomí o objektivních informacích o imigrantech (s ohledem na jejich kulturu, tradice, náboženství a jejich pozitivní ekonomický a sociální přínos evropské společnosti)

  • C. Zvýšení znalostí o integrační problematice

- zkoumat platnost občanské zodpovědnosti jakožto konceptu podpory integrace včetně práv a povinností, které by měly imigrantům poskytnout pocit účasti na společenském dění, zkoumat dopad udílení politických práv imigrantům  

- analyzovat současné národní integrační programy a praxi členských zemí EU a zkoumat nové způsoby integrace s cílem přenést dobré příklady z praxe do jiných zemí 

- porovnat vliv existujících národních integračních programů v členských zemích EU na sociální situaci imigrantů

- vytvořit společné evropské indikátory úspěšné integrace

  • D. Podpora inovativních projektů

- podpora vývoje přenositelných vzdělávacích postupů pro imigrační/integrační úředníky (orientace v mezikulturní problematice) 

- podpora vývoje inovativních integračních programů a modelů integrace, které berou v potaz jazykové vzdělávání, školení v komunikaci, informování o kulturních, politických a sociálních reáliích dané země, včetně informací o základních evropských hodnotách a evropském občanství

Žadateli o finanční podporu mohou být organizace z členských zemí Evropské unie, přičemž každého projektu se musí účastnit nejméně pět partnerů - žádost podává tzv. hlavní partner). 
Programu se mohou účastnit i organizace z nečlenských zemí EU, ovšem ne v roli žadatele, ani v roli přímého příjemce podpory. 

 

Kontakt

General Directorate Justice, Freedom and Security (DG JLS)
JLS-INTI
B/4, LX46-5/166, B–1049 Bruxelles
T  +32/2/29 84 896
JLS-INTI@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/funding_inti_en.htm

 

Příkladový projekt

Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU

« zpět | nahoru