Becoming a Better Global Citizen – a Challenge for the 21st Century

Program: Socrates II - Podprogram Comenius; v rámci Labelu priorita Jazykové vzdělávání, integrované osvojování nejazykového učiva a jazyka (tzv. Content and Language Integrated Learning, CLIL).

Předkladatel: Základní škola Komenského

Partneři: Hagbourne Primary School (Spojené království), Tositseio (Řecko), Theresie Haselmayr Schule (Německo) a CP Cristo de las Misericordias (Španělsko)   

Popis: Mezinárodní vzdělávací jazykový projekt je zaměřen na ochranu životního prostředí a jeho cílem je, aby si děti, prostřednictvím aktivit zaměřených na ekologii, uvědomily dosah nerozumného chování člověka a snažily se každý sám za sebe něco pro nápravu udělat. Dalším cílem projektu je seznamovat se s kulturou evropských národů, poznávat jejich jazyk, myšlení a problémy. Celý projekt je koncipován tak, aby se z něj mohla poučit široká veřejnost. Projekt je rozdělen do tří let. Všechny aktivity a jejich výsledky jsou popsány v pěti jazycích a obrazově zdokumentovány, hlavním komunikačním jazykem je angličtina.
Celý projekt se prolíná mnoha předměty běžně vyučovanými v rámci školního kurikula. Má velký přínos nejen pro školní práci, ale i pro spolupráci s rodiči, radnicí, odborníky zaměřenými na ekologii a dalšími.

Cíle projektu:

  • 1. rok - děti naplánovaly a uskutečnily měření šetření energiemi, aby se snížila spotřeba o 5 %
  • 2. rok -  úspora 5 % recyklovatelných materiálů (zvýšit uvědomění důležitosti znovupoužití a úspory recyklovatelných materiálů, aby byla naše planeta chráněna před zničením, vštípit našim studentům zodpovědnost k práci na tomto námětu jako světoobčanům, kteří budou patřit k budoucí společnosti,   zlepšit sebeúctu našich studentů tím, že mohou a umějí pracovat na těchto aktivitách a dosáhnou vytčených cílů a dát šanci starším studentům učit mladší)
  • 3. rok - snížení spotřeby vody (pro děti, aby vymyslely a uskutečnily způsoby, jak snížit spotřebu vody o 5 % a uvědomily si problematiku spojenou s celosvětovou potřebu vody, vytvořit a sdílet poselství světoobčanství, které bude uveřejněno a převzato našimi partnerskými školami podprogramu Comenius - toto bude propojeno s charitativním fondem tvořícím projekty pro mezinárodní potřeby)

Doba trvání: od r. 2002 tři roky

Kontakt

Komenského 15, 549 01 Nové Město nad Metují
T  491 474 264
F  491 470 544
zskom@zskom.cz

www.cpsp.info
www.zskom.cz

 

« zpět | nahoru