STRATCULT: Joint strategies for culture / STRATCULT: Společná kulturní strategie

Program: Interreg IIIC

Předkladatel a partneři

Vedoucí partner: Regionální vláda Horního Rakousko

Další partneři

  • Regionální vláda Štýrska - Rakousko
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, Česká republika
  • Technologické a inovačční centrum údolí Drávy - Slovinsko 
  • Regionální rozvojové centrum - Slovinsko
  • Město Jyväskylä - Finsko

Popis: Projekt „Společná strategie přeshraničního a nadregionálního rozvoje v oblasti kultury ve střední Evropě“ se zaměřuje na stimulaci přeshraničních kulturních aktivit v souvislosti s efektivním využitím strukturálních fondů (SF) na kulturní projekty. I když kulturní aktivity pokrývají zhruba 2,8% celkových výdajů SF, výstupy  přeshraničních kulturních projektů nejsou příliš zřetelné. Množství přeshraničních projektů není ve skutečnosti plánováno v celkovém kontextu přeshraničníího rozvoje, což vede k nevyrovnanému rozvoji a realizaci projektů a neefektivnímu využití SF. Výběrová kritéria, kritéria kvality a indikátory výstupů pro kulturní projekty v rámci SF jsou pouze částečně přizpůsobeny specifickým potřebám projektům přeshraniční a nadregionální kulturní spolupráce.  

Cílem STRATCULTu je iniciovat kulturní projekty v rámci SF v pohraničních a souvisejících regionech. Prostřednictvím nového strategického přístupu hodlá projekt zlepšit kvalitu kulturních projektů a zvýšit efektivitu využití SF. Dalším cílem projektu  je přispět k hladkému průběhu rozšíření EU zvýšením kapacity projektových partnerů a usnadněním šíření informací o příkladových projektech ( založeném na celoevropském zhodnocení projektů vztahujících se k oblasti kultury v rámci SF). Navíc projekt směřuje k zeslabení rozdílu mezi novými a starými členskými zeměmi ve specifickém kontextu přeshraniční a nadregionální spolupráce.

Projekt zvýší kapacitu zúčatněných úřadů pro podporu a vedení projektů nadregionální spolupráce  v oblasti kultury. Partneři ze střední Evropy (Rakousko, Slovinsko, Česká republika) a Finska vytvoří přístupy ke strategickému a dlouhodobému plánování v oblasti kultury, založené na modelu efektivní nadregionální spolupráce Dalším výstupem bude zlepšení přístupu ke SF pro kulturní projekty se zvláštním důrazem na nové členské státy a vytvoření transparentního způsobu měření jejich dopadu na projekty SF.

Aktivity projektu zahrnují vypracování „Společné strategie pro přeshraniční a nadregionální kulturní spolupráci ve střední Evropě“ – dlouhodobého plánu pro spolupráci v oblasti kultury a SF v nadregionálním kontextu. V partnerských regionech bude definována a shromážděna kolekce relevantních dat kompatibilních na evropské úrovni a poskytujících základ pro měření dopadu SF. Dále partneři navrhnou sadu konkrétních navazujících pilotních projektů zajišťujících udržitelnost výstupů projektu.

Zapojením Jihočeského do projektu STRATCULT se zlepšuje spolupráce kraje v oblasti kultury na přeshraniční a meziregionální úrovni. V rámci projektu v období červenec - prosinec 2004 každý projektový partner sbíral informace o probíhajících, ale také již zrealizovaných kulturních projektech financovaných z některého evrospkého programu (Phare, Interreg atd.). Výsledkem bylo získání základních údajů a informací o 9 projektech realizovaných a financovaných v letech 2000 - 2004 (např. Jihočeské vátání léta 2004 - Phare CBC, Expozice gotického umění ze sbírek opatství - Phare CBC, Spolupráce v rámci realizace kulturního programu v roce 2004 - Phare CBC, Regionální mezináordní slavnosti solné Zlaté stezky 2003 - Phare CBC..) V dalším období budou probíhat semináře, které budou postupně hostit všichni projektoví partneři. Náplní těchto setkání bude mapování projektů, které se vztahují ke kultuře, a vytváření společné strategie na podporu kultury v rámci púartnerských zemí a čerpání prostředků ze strukturálních fondů pro financování kulturních projektů.

Rozpočet: 542 118 € ( z toho ERDF : 338 823,75 €); Česká republika: 67 765 € z ERDF, národní spolufinancování: 22 588 €, celkem na české straně: 90 353 €

Doba trvání: červenec 2004 – červenec 2007

Kontakt

Regionální vláda Horního Rakousko, Odbor kultury,  Spittelwiese 4, A-4020 Linz, Rakousko, Kontakt: Sylvia Amann, T  +43 7235 660 5411, office@strategyforculture.net

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kontakt: Ing.Helena Mašková, tel.: 386 720 540, maskovah@kraj-jihocesky.cz

stránky projektu: www.strategyforculture.net

 

 

« zpět | nahoru