cena Label

Evropská jazyková cena Label pro inovativní projekty byla založena na základě vytyčení cíle, který stanoví, že každý občan Evropské unie by mě měl ovládat tři evropské jazyky. Cena je udělována inovativním projektům v oblastech:

a) jazykové vzdělávání

b) individuální učitelé jazyků

ad a) Cílem je podpora inovačních metod/projektů zaměřených na výuku a studium cizích jazyků a seznámení studentů/učitelů s danými inovačními metodami a snaha motivovat je k implementaci těchto metod do procesu učení. 

ad b) Cena představuje určitou propagační iniciativu především s cílem motivovat ostatní k výuce a učení se cizím jazykům prostřednictvím publikování inspirujících příkladů. Neklade si za cíl formálně hodnotit dovednosti a kompetence učitelů.

Cílem této aktivity je ocenit osobnosti/učitele, kteří se zasloužili o nové, inovativní nebo výjimečné a inspirativní prvky v oblasti jazykového vzdělávání, nebo kteří motivují svým přístupem k dalšímu jazykovému vzdělávání a nebo vytvářejí motivující prostředí pro rozvoj povědomí o jazycích a jazykové rozmanitosti.

Může se jednat např. o oblast:

  • méně užívaných a vyučovaných jazyků a jazykové diverzity včetně minoritních jazyků, esperanta, znakové řeči apod.
  • výuky dětí a dalších studentů se zvláštními potřebami 
  • výuky v sociálně méně podnětném prostředí
  • zapojení rodičů do jazykové výuky
  • a další oblasti nad rámec běžného jazykového vzdělávání

Cílem ceny Label je podporovat kvalitní inovativní projekty na poli jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu v oblasti jazykového vzdělávání v souladu s prioritami, bez ohledu na typ organizace/instituce, která projekt realizuje. Hlavním předmětem zájmu ceny Label je, že daný projekt efektivním a inovačním způsobem využívá zdrojů vztahujících se k oblasti jazykového vzdělávání.

Evropská jazyková cena je koordinována Evropskou komisí, avšak je řízena na bázi decentralizované aktivity a udílí ji tak národní porota na základě kritérií, která byla stanovena Evropskou komisí. 

Kontakt

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) 
Dům zahraničních služeb MŠMT
Jitka Schubertová
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
T  234 621 142
jitka.schubertova@naep.cz

www.naep.cz

Databáze podpořených projektů je přístupná na stránkách Evropské komise:
http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

Oceněné projekty

Cross Border Stories

Š:schkola

Das Kindergartenjahr in Tschechien, in der Slowakei und in Deutschland

Becoming a Better Global Citizen - a Challenge for the 21st Century

« zpět | nahoru