Town Twinning

Program Town Twinning (Partnerství měst) představuje program spolupráce měst a obcí, mezi nimiž (a jejich občany) vytváří sítě. Program tak vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Twinningové hnutí, které je založeno na konkrétním setkávání občanů měst, na osobních kontaktech a přátelství, může zásadním způsobem napomoci procesu integrace Evropské unie. Přispívá k bližšímu poznávání života občanů Unie a rozšiřuje informovanost občanů na základě jejich bezprostřední osobní zkušenosti.

Spolupráce měst pokrývá širokou škálu aktivit, které se dotýkají všech občanů a přinášejí prospěch jak občanům, tak i městu. Pokud jde o prvně jmenované, rozšiřuje prostor pro toleranci a překonává xenofobní postoje, podporuje sounáležitost komunity a rozvíjí občanskou společnost a podporuje zapojení mladých lidí do života obce. Obcíím a městům přináší zvýšení evropského povědomí, usnadňuje přístup k fondům Evropské unie, pomáhá zlepšovat úroveň služeb poskytovaných občanům skrze sdílení zkušeností a rozšiřuje zkušenosti pracovníků místní samosprávy. Obecně potom přispívá k rozšiřování obecného povědomí a znalostí, k podpoře vzdělání, ev. vzdělávání a konečně vytváří prostor pro navazování obchodních a ekonomických vztahů.V rámci programu lze financovat:

  • setkávání občanů partnerských měst a municipalit
  • konference s tématikou evropanství související s partnerstvím měst, dále školení a semináře pro twinningové pracovníky

Cílem programu je vznik projektů věnujících se společným tématům jako např. kulturním odlišnostem, místní integraci, životnímu prostředí či hospodářskému vývoji. Smyslem těchto projektů je mimo jiné rozvoj evropského občanství.

Program je určen městům a obcím a jejich twinningovým organizacím či výborům, dalším úrovním místní a regionální samosprávy a federacím a sdružením místních samospráv. Žadatel musí sídlit v členské země Evropské unie nebo v kandidátských zemích (Bulharsko a Rumunsko).
Přednost je dávána projektům zahrnujícím inovativní prvky, malé municipality, municipality geograficky znevýhodněné, větší množství účastníků, mládež či nějakým způsobem znevýhodněné skupiny obyvatel.

Výše grantu u setkávání občanů činí 2 000 až 20 000 eur, resp. 10 000 až 60 000 eur u konferencí, seminářů a informačních kampaní, přičemž výše grantu nesmí překročit 60 % všech uznatelných nákladů projektu. 

Evropská komise každročně uděluje cenu Zlatá hvězda Town Twinningu (Golden Star of Town Twinning) deseti projektům, které značně přispěly k evropské integraci.

 

Kontakt

Svaz měst a obcí ČR
Zahraniční odd.
5. května 65/1640, 140 00 Praha 4 
T  234 709 719, 241 733 589
F  234 709 786, 241 733 586
smocr@smocr.cz

www.smocr.cz

 

DG Education and Culture
Town-twinning Sector
VM-2 4/35, B-1049 Bruxelles
T +32/2/29 52 685 
F +32/2/29 62 389 
towntwinning@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html

« zpět | nahoru