eTen

Program eTen je klíčovým nástrojem Akčního plánu Evropské unie eEurope 2005. Program nabízí celou řadu možností především veřejné správě, ale i podnikatelské sféře a neziskovým organizacím. Hlavním cílem je podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb; program však není zaměřen na samotný vývoj aplikací a vědecký výzkum. Program eTEN doplňuje národní programy a politiky členských zemí v oblasti informačních technologií. 

Hlavní tematické oblasti programu využitelné pro oblast kultury

 • eGovernment (mj. zahrnuje kulturní projekty zaměřené na rozšiřování participace na demokratizačních procesech)
 • eInclusion (zahrnuje služby zaměřené na posilování evropského sociálního modelu - mj. přispívá k překonávání kulturních bariér)
 • eLearning (užívání multimédií a internetu k zlepšování toku informací, přístupu ke vzdělávání a k zvyšování jeho kvality)
 • služby pro malé a střední podniky (služby ulehčující účast malých a středních podniků v tzv. e-ekonomice)

Projektové akce

 • prvotní nastartování služby - první fáze rozšiřování služby za běžných provozních podmínek neboli počáteční uvedení na trh (Initial Deployment) – až 30% spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
 • marketingové ověření užitečnosti a ekonomické efektivnosti služby - fáze testování vyvinuté služby na trhu neboli marketingová studie (Market Validation) – až 50% spolufinancování ze zdrojů Evropské unie 
 • podpora a kordinace - příspěvek EU může činit ne více než 100 %

Podmínky podávání projektů

 • projekt je předložen konsorciem sestávajícím z minimálně dvou na sobě nezávislých právnických osob založených v různých zemích EU
 • služba je založena na ověřené technologické platformě
 • projekt musí být inovativní a musí být zřejmé, že není zcela financovatelný pouze ze soukromých zdrojů
 • služba musí mít transevropský charakter (tj. musí uspokojovat potřeby lidí v několika různých státech EU)
 • podporovaná služba musí být předmětem veřejného zájmu, tzn. musí mít významný přínos v sociální a ekonomické oblasti
 • podpora může být poskytnuta na rozšíření zcela nové služby i na rozšíření služby, která již existuje na národní úrovni (v rámci projektu v programu eTEN bude takové službě dán transevropský rozměr)

Programu se mohou zúčastnit i subjekty z kandidátských zemí (Bulharsko a Rumunsko) a třetích zemí; účastníci z těchto zemí však nemohou figurovat jako přímí příjemci finanční podpory Evropské unie.

 

Kontakt

Ministerstvo informatiky ČR
Odb. evropské integrace a mezinárodní spolupráce
Havelkova 2, 130 00 Praha 3
T  221 008 261
F  222 722 160
eTEN@micr.cz

www.micr.cz

 

DG Information Society and Media
Trans-European Telecommunications Networks 
BU31 02/71, B-1049 Bruxelles
T  +32/2/29 69 076
F  +32/2/29 61 740, 29 51 071
infso-eten@cec.eu.int

http://europa.eu.int/eten

 

 • Databáze projektů programu eTen

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/project/index.cfm

 

 • Vyhledávání partnerů

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/user_new/partnersearch.cfm

 

Příkladový projekt

MICHAEL

 

« zpět | nahoru