6. Rámcový program

6. RP je hlavní program Evropských společenství (ES) pro výzkum a technologický rozvoj. Jedná se o souhrn akcí na evropské úrovni, které financují a podporují výzkum.

Podle zakládající smlouvy ES má rámcový program sloužit dvěma strategickým cílům: jednak k posilování vědecké a technologické základny průmyslu, jednak ke zvýšení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti, přičemž výzkumné aktivity mají vytvářet podporu dalším politikám Evropské unie – cílem je tak vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA). Jinými slovy řečeno k cílům programu patří: integrovat výzkum ve vybraných tematických prioritách, v nichž by Evropa měla dosáhnout vysoké přidané hodnoty, vytváření nástrojů vedoucích k silnějšímu propojení národních, regionálních a dalších evropských aktivit i k zajištění vysoké efektivity řešení výzkumných problémů a patřičné autonomie řešitelských týmů, umožňující takové strukturování výzkumu, které Evropě zajistí významnou pozici v rozvíjení lidských zdrojů a v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Tyto cíle vymezují výběr priorit a nástrojů.

6. RP nepokrývá všechny oblasti vědy a techniky. Na základě výše uvedených strategických cílů byl stanoven omezený počet tematických priorit (a vybraných témat v rámci souhrnných priorit).

V rámci 6. rámcového programu existuje několik priorit, jež mají (nebo mohou mít) významnou kulturní dimenzi:

1. Technologie informační společnosti (IST) představující dvě klíčové aktivity:

a) aktivita vztahující se k rozvoji nástrojů a systémů řízení, šíření a použití digitálního obsahu s kulturním obsahem (multimediální obsah a nástroje)

b) aktivita pro oblast kulturního dědictví – základní technologie a infrastruktury (zlepšení přístupu ke sbírkám v digitální i tradiční podobě, zlepšování funkčnosti databází, vizualizační techniky a technologií na záchranu kulturního dědictví).

Jedná se o programovou pasáže 1. 2. 3. Systémy pro uchovávání kulturního dědictví (Systems for preservation of cultural heritage) a 2. 5. 10. Přístup ke kulturním a vědeckým zdrojům a jejich uchovávání (Access to and preservation of cultural and scientific resources).

2. Občané a vládnutí ve znalostní společnosti

Především se jedná o prioritu 7. Nové formy občanství a kulturní identity (New Forms of citizenship and cultural identities) a její podpriority Směrek k evropskému veřejnému prostiru (Towards a European Public Sphere), Gender a občanství v multikulturním kontextu (Gender and Citizenship in a multicultural context) a Hodnoty a náboženství v Evropě (Values and religions in Europe).

3. Výzkum na podporu politik

Priorita 3. 6. Ochrana kulturního dědictví a konzervační strategie (The protection of cultural heritage and associated conservation strategies).

4. Podpora mezinárodní spolupráce

Spolupráce se zeměmi Středomoří v oblasti kulturního dědictví.

5. Lidské zdroje a mobilita

Tzv. Akce Marie Curie představují možnost studijních stipendií, a to jak výjezdních, tak i pro příchozí vědce. Možnost se týká vědců ze zemí účastnících se programu, ale i vědců z tzv. třetích zemí.

6. Věda a společnost

V rámci několika tematických skupin vytvářet dialog mezi vědeckou komunitou a celou společností.

 

Podle principu subsidiarity musí být všechny projekty nadnárodní. Jinými slovy – o projekt mohou žádat pouze konsorcia (řešitelské týmy) sestávající z partnerů z různých členských a kandidátských zemí EU a třetích zemí; jeden z partnerů potom vystupuje v roli tzv. koordinátora. Žadatelem může být právnická osoba (např. univerzita, výzkumné centrum), ale i osoba fyzická. U většiny projektů musí konsorcium zahrnovat minimálně tři partnery ze tří různých zemí, z nichž nejméně dva jsou z různých členských států EU nebo asociovaných kandidátských států (Bulharsko, Rumunsko a Turecko; asociované státy Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Evropská unie na projekty finančně přispívá pouze určitým procentem z celkových nákladů projektu, přičemž procento finančního příspěvku EU závisí na typu aktivity.

 

Kontakt

Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
T  234 006 106, 234 006 116 
F  220 922 698

www.6rp.cz

 

Další zdroje

 • Informační systém Eropských společenství pro výzkum a vývoj (CORDIS)

  Cordis Help Desk
  B. P. 2373, L-1023 Luxembourg
  T  +352/26 64 801
  F  +352/26 64 93 80
  helpdesk@cordis.lu  

  www.cordis.lu 

  • Priorita a program IST

  Directorate-General Information Society and Media
  The IST Information Desk
  BU-31 01/19, B-1049 Bruxelles
  F  +32/2/29 68 388
  ist@cec.eu.int

  www.cordis.lu/ist 

 

 

 

 


 

Příkladové projekty

Calimera

Delos

« zpět | nahoru