Culture 2000

Pro bližší informace o programu Culture 2000 navštivte, prosím, samostatné stránku programu v rámci stránek Institutu umění, viz Culture 2000

Program Culture 2000 je program Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů z oblasti kultury (kulturní dědictví, výtvarné umění, performing arts, literární projekty - včetně překladů), které mají mezinárodní charakter. Program je koncipovaný na období 2000-2006.

Program Culture 2000 přispívá k rozšíření společného kulturního prostoru evropských národů a podporuje jeho kulturní rozmanitost. V této souvislosti podporuje spolupráci mezi tvůrčími umělci, kulturními organizacemi, soukromými a veřejnými pořadateli, aktivitami kulturních sítí a jiných partnerů a rovněž mezi kulturními institucemi členských států Evropské unie a dalších zemí zapojených do programu, zvláště v oblasti umělecké tvorby a ochrany společného kulturního dědictví.

Program Culture 2000 uděluje finanční příspěvky kvalitním, inovativním projektům, které podporují kreativitu, vykazují skutečnou evropskou přidanou hodnotu a odrážejí současné směry a zájmy subjektů v oblasti kultury.

Cílem programu Culture 2000 je:

 • podpora kulturního dialogu a vzájemné znalosti kultury a historie evropských národů
 • podpora tvůrčí činnosti a nadnárodního šíření kultury, mobility umělců, kulturních pracovníků, odborníků a dalších činitelů v kulturní oblasti a jejich děl, především s důrazem na mládež, sociálně znevýhodněné osoby a na kulturní rozmanitost
 • zdůraznění kulturní rozmanitosti a rozvoje nových forem uměleckého výrazu
 • sdílení a zdůraznění společného kulturního dědictví evropského významu, šíření know-how a podpora osvědčených postupů při jeho konzervaci a ochraně
 • uznání role, která přísluší kultuře v hospodářském a společenském vývoji
 • posílení mezikulturního dialogu a vzájemné výměny mezi evropskými a mimoevropskými kulturami
 • jednoznačné uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru sociální a občanské integrace
 • zlepšení přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění v Evropské unii pro co největší počet občanů

Průběžná témata

Všechny projekty, které budou v rámci programu Culture 2000 vybrány, musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

 • zaměření na veřejnost (dostupnost pro občany)
 • uplatnění nových technologií či médií v kulturní tvorbě
 • tradice a inovace; propojení minulosti a budoucnosti

Základní kategorie projektů

Po celou dobu trvání programu a pro každou kulturní oblast jsou stanoveny dvě základní kategorie projektů:

Roční projekty

 • mohou trvat nejdéle jeden rok
 • finanční podpora pro každý vybraný projekt obnáší minimálně 50 000 € a maximálně 150 000 € a pokryje nejvýše 50 % celkového rozpočtu projektu
 • projektu se musí zúčastnit nejméně tři spoluorganizátoři ze tří různých zemí zapojených do programu. Zvláštní důraz se přikládá míře zapojení spoluorganizátorů do tvorby, koncepce, realizace a financování projektu (je stanovena podmínka nejméně 5% spoluúčast každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu)

Víceleté projekty

 • musí trvat nejméně dva a nejdéle tři roky
 • musí být podloženy smlouvou (!) mezi spoluorganizátory sepsanou dle právní formy platné v jedné ze zemí zapojených do programu a podepsané všemi spoluorganizátory. Dohoda musí přesně a jasně popisovat cíle projektu a iniciativy, jakými mají být dosaženy, právě tak jako roli každého spoluorganizátora při koncipování, realizaci a financování projektu (je stanovena podmínka nejméně 5% finanční spoluúčasti každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu)
 • finanční podpora každého z vybraných projektů nepřesáhne 60 % z celkového rozpočtu projektu. Částka bude vyplácena postupně během období trvání dohody a bude obnášet maximálně 300 000 € ročně.
 • projektu se musí účastnit nejméně pět spoluorganizátorů z pěti různých zemí zapojených do programu.

Jako spoluorganizátoři se mohou projektů účastnit pouze právní subjekty z jednatřiceti evropských zemí, které mají v současné době do programu přístup, tj. pětadvacet členských států EU, tři státy EEA/EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a dva kandidátské státy (Bulharsko, Rumunsko) a Turecko.

 

Kontakt

Česká kancelář programu Culture 2000
Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
T  224 809 134, 118-119
F  222 326 121
info@culture2000.cz

www.culture2000.cz  

 

Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture 2000
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
T  257 532 309, 257 010 249
F  257 010 248
culture2000heritage@up.npu.cz

www.npu.cz/html/culture2000heritage

Podpořené projekty

Blíže podstránka v rámci stránek Institutu umění, viz Podpořené projekty.

« zpět | nahoru