Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Příkladové projekty 2000-2006

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 74 celkem.

Artotéka města Plzně

Artoka města Plzně je systémovým projektem podpory výtvarného umění ve městě Plzni, který doplňuje dotační a grantovou podporu současné umělecké tvorby ve městě. Jedná se o každoročně doplňovaný soubor uměleckých děl, který je vytvářen za účelem prezentace současného umění ve veřejných prostorách plzeňského magistrátu. Tento soubor pak slouží jako živá kolekce současného výtvarného umění vznikajícího ve městě Plzni nebo uměleckých děl a umělců s přímou vazbou na město Plzeň.
Magistrát města Plzně - Odbor kultury
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
T  378,033,040
F  378,033,042
info@artotekaplzen.cz

www.artotekaplzen.cz


Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Bohemian heritage fund

Bohemian heritage fund je nadačním fondem, který vznikl v Praze v červnu 2009. Jeho cílem je shromažďovat příspěvky, zejména od soukromých dárců, za účelem podpory projektů v následujících třech oblastech. V oblasti ochrany a podpory kulturního dědictví České republiky, v oblasti podpory prestižních uměleckých projektů, které mají za úkol zviditelnit Českou republiku v zahraničí a podpořit image Prahy a dalších významných míst naší vlasti jako prvotřídních společenských a kulturních destinací. Zvláštní důraz chce nadační fond věnovat i otázce vzdělávání mladých lidí, zejména s důrazem na jejich orientaci v mezinárodním prostředí a jejich přípravu na významné manažerské či jiné funkce, a to nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních institucích. Účel nadačního fondu: ochrana a rozvoj kulturního dědictví a památek České republiky; podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění; projekty pro výchovu a orientaci mládeže.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
T  605,957,697
T  605,274,428
klimackova@bohemianheritage.cz, skrejpek@bohemianheritage.cz

www.bohemianheritage.cz/cze/home


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Cultura Bohemica

Nadační fond na podporu české kultury a její integrace ve světě. Nadační fond soustřeďuje hmotný a nehmotný majetek, peněžní prostředky, práva atp. za účelem jejich využití k pozitivnímu působení na rozvoj české kultury v celé šíři významu tohoto slova. Nejde tedy jen o podporu výkonných umělců a pracovníků v kultuře, ale pomocí jejich působení také o povznesení občanské kultury národa, jako celku. Snahou fondu je v rámci jeho projektů pomoci dobrým věcem tak, aby vybrané téma bylo řešeno pokud možno komplexně, tedy aby byl v první fázi podpořen vznik čehosi etického, estetického, výchovného a hodnotného a v druhé fázi, aby si takto vzniklý nástroj pozitivního působení našel cestu na veřejnost a v co největší šíři mohl předat své poselství. Tímto nástrojem je myšleno jakékoli literární, hudební, výtvarné či jiné dílo, které má v komerčním prostředí ztíženou startovní pozici, avšak jeho právo na existenci je nezpochybnitelné. Je to ovšem i společensky významný čin, jehož propagace vede k tvorbě pozitivního vzoru. Dále pak je cílem nadace zprostředkovat autorům takovýchto děl, aktérům pozitivních činů i jejich příznivcům a přívržencům, srovnání se zahraničím a setkání s podobnými osobnostmi z jiných zemí.
Zámek 57
381 01 Český Krumlov
T  777,799,890
roman@culturabohemica.cz

www.culturabohemica.cz


Dotace na podporu projektů profesionálního výtvarného umění

Dotaci na podporu projektů profesionálního výtvarného umění vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Tematické okruhy podporovaných aktivit: výstavní projekty; podpora umělců, teoretiků a kurátorů do 35 let; podpora celoroční výstavní činnosti; podpora subjektů působících v oblasti vizuálních umění; odborné periodické a neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě; interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění a architektuře. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka žádostí je obvykle na konci září.
Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
Maltézské náměstí l
118 11 Praha 1
T  257,085,212
T  257,085,209
barbora.spicakova@mkcr.cz, marcela.stranska@mkcr.cz

www.mkcr.cz/cz/vytvarne-umeni-66322, www.mkcr.cz


ELEUTHERIA (nadační fond)

Nadační fond ELEUTHERIA je zřízen za účelem podpory výtvarného umění s důrazem především na podporu malířského umění. Nadační fond naplňuje svůj účel zejména vytvářením podmínek pro prezentaci, propagaci, vznik a realizaci děl, výkonů a aktivit v oborech výtvarného umění, především pak v oblasti malířského umění, a to provozováním výstav výtvarného umění či podílením se na jejich provozování, nákupem uměleckých děl, jejich nájmem či vypůjčováním. Dále chce podporovat umělce působící v oblasti výtvarného umění, spolupracovat s galeriemi či jinými subjekty a institucemi působícími a angažujícími se v oblasti výtvarného umění.
Karlova 19
110 00 Praha 1
T  224,222,642
T  604,247,450
info@eleutheria.cz

www.eleutheria.cz


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Galerie Jelení

Galerie vznikla v roce 1999, je součástí Centra pro současné umění Praha. Ve svém programu se zaměřuje na prezentaci současných mladých umělců, často ještě studentů uměleckých škol. Studenti během studia a především po jeho ukončení nemají dostatečnou možnost seberealizace a často se po nějaké době - bez ohledu na talent přestávají umění věnovat. Cílem galerie je tedy napomoci prezentaci jejich díla veřejnosti.
Drtinova 15
150 00 Praha 5
T  731,823,670
galerie.jeleni@centrum.cz, galerie.jeleni@seznam.cz

www.galeriejeleni.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 74 celkem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   

« zpět | nahoru