Podpora - granty, dotace / Evropská unie / Příkladové projekty 2000-2006

Vyhledávání v adresáři

OborTypŽánrKraj
 
 
 
         
Text 
Víceslovné výrazy doporučujeme zadávat v uvozovkách.
Zobrazená 1 - 10 položka z 28 celkem.

Auxilia

Nadace vyhlašuje pravidelně otevřené veřejné grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) na téma Propagace neziskové organizace a jejích aktivit - podporovány jsou koncové produkty propagace, např. vytvoření www stránek, veřejné prezentace organizace, mediální kampaně, tisky informačních a propagačních materiálů, natočení rozhlasového spotu apod.
Malé nám. 12
110 00 Praha 1
T  224,239,876
T  725,800,242
F  224,239,875
prchalova@auxilia.cz

Hana Prchalová
T  224 239 876
prchalova@auxilia.cz

www.auxilia.cz


Česko-německý fond budoucnosti

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze. Česko-německý fond budoucnosti podporuje na základě svých stanov projekty s česko – německou tematikou, případně záměry, které jsou založeny na této bázi. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Důležitá a zásadní je ve všech těchto oblastech česko – německá spolupráce, která musí být ve všech podporovaných projektech zřetelná. Žádosti o podporu projektů přijímá sekretariát Fondu budoucnosti, o poskytnutí podpory rozhoduje správní rada Fondu, která zasedá čtyřikrát do roka.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha
T  283,850,512
T  283,850,513
F  283,850,503
info@fb.cz

www.fondbudoucnosti.cz


Fond rozvoje vysokých škol

Fond představuje finanční prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finančními prostředky jsou dotovány projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti MŠMT ČR. Činnost orgánů Fondu zabezpečuje Agentura Rady vysokých škol.
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6
T  220,172,148
F  220,560,221
frvs@ftvs.cuni.cz

www.frvs.cz


Fond T-Mobile

Fond T-Mobile podporuje mj. aktivity zaměřené na zlepšení sociálního a kulturního prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, obnova místních kulturních tradic či obecního nebo společenského života, podpora nekomerčních kulturních akcí
  • zájmová a volnočasová činnost mládeže, posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol

Žadatelé musí působit a projekt realizovat na území městské části Praha 11, okresu Hradec Králové nebo okresu Louny.

Kontakt: (pro Hradec Králové a MČ Praha 11) Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, T 233 113 370, via@nadacevia.cz; (pro Louny) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, T 475 208 258, info@komunitninadace.cz 


T-Mobile Czech Republic a. s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
sponzoring@t-mobile.cz

t-mobile.cz


Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy, hudebníky, tanečníky apod. Některé z partnerských rezidenčních center se průběžně obměňují. Institut umění hradí většinou náklady spojené s pobytem zahraničního umělce v České republice, výjimečně spolufinancuje i pobyt českého umělce v zahraničí (např. Mexiko, Portugalsko, Německo). Institut umění dále vypisuje výzvy pro zájemce z oblasti vizuálního umění a scénografie o pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově; pobyty jsou určeny mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy.
Celetná 17
110 00 Praha 1
T  224,809,116
F  224,811,452
marketa.cerna@institutumeni.cz, info@institutumeni.cz

www.idu.cz


Komunitní nadace Tři brány

Základním posláním nadace pro vědění, umění a civilizaci je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Za tímto účelem nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity; přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání.
Dukelská 6
682 01 Vyškov
T  517,342,670
nadace@tribrany.cz

www.tribrany.cz


Konabo - komunitní nadace Blanicko-Otavská

Nadace podporuje komunitní projekty z široké oblasti, mj. z oblasti kultury a umění (v regionu blanicko-otavském, s prioritou v oblasi Protivínska).
Mírová 337
398 11 Protivín
T  382,272,978
kancelar@konabo.cz

www.konabo.cz


Linhartova nadace

Podpora nadace spočívá nejen v nabídce prostor k tvorbě stávajícím projektům, ale především v orientaci na umělecké projekty teprve se rodící. Přímá podpora umění je realizována prostřednictvím programu nadačních příspěvků. Ty jsou určeny především nadaným začínajícím umělcům, uměleckým managerům a uměleckým profesím technického charakteru za účelem podpory profesního růstu. Příjemci nadačních příspěvků tak mají možnost podílet se na jednotlivých projektech, realizovaných v prostorách Linhartovy nadace, kde si mohou ověřit vlastní postupy, získat zkušenosti, navázat profesní kontakty a učit se týmové práci. Pro mnohé se jedná o první příležitost po ukončení odborného vzdělání či ještě během studií realizovat vlastní projekty a připravovat se tak na vlastní profesionální dráhu.

Za tímo účelem poskytuje nadace podporu určenou na:

a) zajištění projektů sloužících k vytváření podmínek umožňujících rozvoj českého alternativního umění, svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí pro práci a setkávání umělců, jakož i případnému vzniku potřebných organizačních struktur;  organizování mezinárodní kulturní výměny; organizování sympozií, přednášek a vzdělávacích akcí v oblasti kultury; propagaci kulturních aktivit, zejména takových, které slouží rozvoji komunikace mezi tvůrci a veřejností; dokumentování činnosti umělců a průběhu kulturních akcí pořádaných z iniciativy nebo za podpory nadace; vydávání uměleckých publikací, kulturních časopisů a bulletinů

b) tvůrčí stipendia pro mladé umělce a pro osoby, které se připravují na výkon povolání v oblasti kultury

c) krátkodobou sociální výpomoc osobám před získáním zaměstnání v oblasti kultury

Linhartova nadace poskytuje nadační příspěvky ve dvou kategoriích:

1. Podpora umělecké činnosti
Nadační příspěvky jsou určeny umělcům a uměleckým skupinám na podporu realizace či prezentace jejich děl.

2. Podpora organizační a technické činnosti v oblasti umění a kultury
Nadační příspěvky jsou určeny především na podporu jednotlivců a malých  organizací aktivních v oblasti umění a kultury. Součástí podpory je i možnost podílet se na realizaci jednotlivých programů a projektů v prostorách nadace.


Dlouhá 33
110 00 Praha 1
T  224,828,285
F  224,826,363
info@linhartovanadace.cz

www.linhartovanadace.cz


Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond vznikl v roce 2000 za účelem podpory mezinárodní spolupráce v oblasti kultury v rámci zemí Visegrádské skupiny (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Poskytuje finanční prostředky na společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, výměny mládeže, rozvoj turismu a přeshraniční spolupráci. Většina příjemců grantů jsou nevládní organizace, obce a místní samosprávy, univerzity, školy a další veřejné instituce i jednotliví občané. Fond spravuje také program na podporu rezidenčních pobytů Visegrad Artists Residencies Programme (VARP), který vznikl za účelem usnadnění mobility a výměny umělců. Program nabízí tříměsíční rezidenční pobyty pro umělce. Žadatel musí mít pro svůj pobyt schválený projekt organizací v jakékoliv zemi z Visegrádské skupiny (mimo jejich domovskou).
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava

Slovensko
T  +421 259,203,811
F  +421 259,203,805
visegradfund@visegradfund.org

visegradfund.org


Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro:

  • umění,
  • kulturně výchovnou činnost,
  • kulturní památky,
  • pro věci církví a náboženských společností,
  • pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
  • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
  • pro provádění autorského zákona,
  • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Ministerstvo uděluje ceny za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, dále ceny za literaturu a překladatelské dílo, cenu Knihovna roka a ceny pro neprofesionální umění (divadelní a slovesné aktivity, tradiční lidová kultura a folklor, hudební aktivity, audiovizuální a výtvarné aktivity taneční aktivity a dětské umělecké aktivity). Dále je osobám, které se snaží zachovat znalosti a dovednosti nutné k provozování tradičních lidových řemesel udělován titul Nositel tradice lidových řemesel a medaile Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) za šíření dobrého jména české kultury.

Ministerstvo poskytuje podporu v rámci řady tematických okruhů (granty, programy a dotační řízení):

Zahraniční spolupráce
- kulturní aktivity organizované ve spolupráci se zahraničními partnery
- grantové řízení zahraničního odboru

Evropská spolupráce
-
podpora účastníků projektů, kterým byl udělen grant z programu Evropské unie Culture (2007−2013)

Literatura a knihovny
-
vydávání české a překladové literatury (neperiodické publikace)
- vydávání původní ilustrované literatury pro děti a mládež
- vydávání literárních debutů
- projekty v oblasti literatury (literární periodika a sborníky, přednášky, semináře)
- překlady české literatury v zahraničí 
- program VISK (Veřejné informační služby knihoven)
- K21 (Knihovna 21. století)
- projekt Česká knihovna

Média a audiovize
- kinematografie a média
- podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví
- činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
- podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Památky
-
 péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
- záchrana architektonického dědictví
- restaurování movitých kulturních památek
- regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
- podpora pro památky UNESCO
- havarijní program

Profesionální umění
-
podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
- podpora prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních
- příspěvky na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění a literatury
- divadelní umění
- hudební umění
- tanec, pohybové a nonverbální divadlo
- výtvarné umění

Regionální a národnostní kultura
- tradiční lidová kultura
- zájmové kulturní − mimoumělecké aktivity
- kulturní aktivity zdravotně postižených občanů
- kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin žijících v ČR
- integrace příslušníků romské komunity
- integrace cizinců žijících v ČR
- neprofesionální umělecké aktivity
- zahraniční kontakty v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
- regionální kulturní tradice

Církve a náboženské společnosti
-
podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností
- podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení

Státní fondy
- Státní fond kultury ČR
- Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie


Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 (některá pracoviště)
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T  257,085,111
F  224,318,155
epodatelna@mkcr.cz

www.mkcr.cz


Zobrazená 1 - 10 položka z 28 celkem.
1 | 2 | 3   

« zpět | nahoru