/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Rok 2018 - Evropský rok kulturního dědictví

Stalo se

Evropská komise předložila 31. srpna 2016 Radě EU návrh na vyhlášení Evropského roku kulturního dědictví. Po schválení návrhu potvrdila Evropská Komise finanční krytí ve výši 8 milionů EUR ze stávajících programů EU.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2017/864 bylo schváleno 17.5. 2017. Vyhlášení ERKD bylo schváleno na plénu Evropského parlamentu. Členské státy byly blíže seznámeny s průběhem a cílem ERKD  25. dubna 2017  na prvním setkání národních koordinátorů v Bruselu. Cílem této iniciativy je zvýšit obecnou informovanost obyvatel Evropy o příležitostech, jež kulturní dědictví přináší, a to zejména z hlediska mezikulturního dialogu, sociální soudržnosti jako takové a hospodářského růstu. Evropský rok má současně za cíl upozornit na problémy, jimž kulturní dědictví čelí. ERKD přispěje k podpoře kulturního dědictví jako významného prvku vztahů mezi Unií a třetími zeměmi.

Evropská Komise potvrdila finanční krytí ve výši 8 milionů EUR ze stávajících programů EU. Na rok 2017  byla vyčleněna částka ve výši 1 milion EUR za účelem financování přípravy, organizace a propagace.  V rámci  programu Kreativní Evropa budou k dispozici 3 miliony EUR. Výzvy k podání žádostí o dotace v rámci Kreativní Evropy budou zveřejněny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017, výsledky budou známy ve druhém čtvrtletí roku 2018. Zbývající 4 miliony EUR budou nabídnuty úpravou priorit v rámci dalších evropských podpůrných programů, jakým je například Erasmus+, COSME, Horizont 2020, dále evropské strukturální a investiční fondy.

 

Evropská komise informovala o deseti evropských iniciativách, sjednocených pod čtyři hlavní cíle, obsahově spadající pod ERKD:

 1. Angažovanost
  • Sdílení evropských kulturních hodnot a podpora myšlenky společného kulturního dědictví
  • Kulturní dědictví do škol – informovat a vzdělávat od útlého věku
  • Mládí lidé a kulturní dědictví, angažovanost mladé generace
 2. Hodnota
  • Hledání nových způsobů využívání kulturní dědictví
  • Turismus a kulturní dědictví – propagace a podpora trvale udržitelného cestovního ruchu
 3. Ochrana
  • Ochrana kulturního dědictví – stanovení standardů kvality pro ochranu památek
  • Ohrožené kulturní dědictví – boj proti nelegálnímu obchodování s kulturními statky a snížení rizika jejich poškozování
 4. Inovace
  • Vzdělávání v oblasti kulturního dědictví – podpora vzdělávání tradičních a nových profesí
  • Kulturní dědictví pro každého – podpora spoluúčasti a společenského zapojení
  • Věda v oblasti kulturního dědictví – využití výzkumu, inovace, vědy a technologie k ochraně a uchování kulturního dědictví

 

Evropská komise vyzvala členské státy k aktivnímu zapojenído této evropské iniciativy na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, k organizaci projektů a akcí, které podpoří myšlenku evropské sounáležitosti a uvědomění si společných základů, na kterých stojí naše současná evropská civilizace. Zdůraznila důležitost aktivní spolupráce na mezinárodním poli. Velký význam spatřuje v obecném vzdělávání lidí v oblasti kulturního dědictví, důraz klade na formování dětí a mládeže, na šíření evropských myšlenek. Pod pojem kulturní dědictví zahrnuje hmotné, nehmotné a digitální. Vyzývá členské státy k aktivní spolupráci.

Evropský rok kulturního dědictví zahrnuje veškeré oblasti kultury.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR


Zdroj: www.mkcr.cz