/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Nové publikace – Kreativní třída: talent vs. bohatství a Kreativní projektový management

Publikace

Zlínské nakladatelství VeRBuM vydalo na konci roku 2014 dvě nové publikace, obě jsou dostupné v plném znění (pdf) na internetových stránkách knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Kreativní třída: talent vs. bohatství, Eva Šviráková a kol.

Kniha vznikla jako dílčí produkt projektu Potenciál kreativní třídy ve Zlínském kraji v rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je rozdělena tematicky dvěma bloky, přičemž v prvním bloku je analyzováno vzdělávání a uplatnitelnost členů kreativní třídy, ve druhém bloku strategie vedoucí ke spolupráci a tím ke zvyšování bohatství kreativců.

První kapitola je obsahově zaměřena na rozpoznání existujícího vztahu mezi podporou kultury ve vzdělávacích systémech a rozvojem kreativní třídy a kreativního průmyslu v jednotlivých státech, druhá kapitola pak v kontextu historie ukazuje vliv kreativity na rozvoj regionu a také poukazuje na současný význam kreativity ve vzdělávání. Třetí kapitola popisuje jeden z nástrojů strategického rozvoje a pracovní fenomén dnešní doby Coworking centrum, další kapitola se věnuje rozvoji klastrových organizací kreativních průmyslů v zemích Střední Evropy. Poslední kapitola knihy navazuje na výsledky projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu CreaClust, pilotního projektu podpory vzniku kreativních klastrů v České a Slovenské republice.

Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o způsoby podpory rozvoje kreativní ekonomiky v regionu: členy městských zastupitelstev a městských rad, akademické pracovníky, manažery kulturních a kreativních projektů, studenty oborů uměleckého managementu i regionální kulturní aktivisty, stejně jako pro talentované členy kreativní třídy, kteří hledají cestu k bohatství.

Kreativní projektový management, Eva Šviráková

Monografie vznikla jako výsledek víceletého úsilí autorky uplatnit výzkumnou metodu systémově dynamického modelování a systémového myšlení v oboru projektový management tak, aby byla metoda prakticky použitelná pro projektové manažery a sponzory kreativních projektů.

Většina publikací, které se zabývají projektovým managementem, zdůrazňuje univerzálnost standardů a metodik pro řízení projektů ve všech oborech lidské činnosti. Standardy jsou založeny na nejlepších praktikách projektových manažerů a s jejich použitím lze s větší jistotou dosáhnout úspěšné realizace projektu. Kulturní a veškeré další tvůrčí či vědecké projekty však nemohou být v 21. století postaveny na byrokratických a rigidních postupech, které jen obtížně připouštějí změny v plánu. Kreativní prostředí musí zůstávat dynamické a musí nabízet stále nové výzvy včetně integrované možnosti transformací v plánovacím procesu. Autorka navrhuje metodu nazvanou GPS-PM, kdy je model projektu rozdělen na časové etapy a skutečně dosažené výsledky jsou na konci každé etapy projektu porovnávány s plánem a ukazují aktuální trend dalšího vývoje projektu.


Zdroj: kreativnicesko.cz