/ aktuality
Detail aktuality ZPĚT

Ministerstvo kultury připravilo novou koncepci rozvoje muzejnictví v České republice

Stalo se

Již patnáct let platí v České republice první moderní zákon o muzejnictví, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. První specializovanou koncepci rozvoje muzejnictví, připravenou odborníky resortu kultury, ve čtvrtek projedná vláda.

Počínaje rokem 2001 stanovil tento zákon účinnější pravidla veřejné podpory muzeí a galerií, ale také lepší způsob kontroly vynakládání veřejných finančních prostředků na tento účel. Ze zkušeností získaných při aplikaci tohoto zákona, na něj navazujících předpisů i z důsledného vyhodnocení předchozí koncepce rozvoje ochrany movitého kulturního dědictví vycházelo Ministerstvo kultury České republiky při zpracování první specializované Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020.

Nejdůležitějším cílem Koncepce je zachovat i v dalších letech schopnost veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky. To krom jiného předpokládá i důslednou snahu formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat poznání sbírek a sbírkových předmětů - a tím je zhodnocovat. Koncepce klade důraz také na soustavné posilování veřejné služby muzeí a galerií. Pro lepší činnost muzeí a galerií proto resort usiluje (i na základě dlouholetých zkušeností) o stanovení přehlednějších, jednodušších a příznivějších právních a ekonomických pravidel. Žijeme v době pronikavých technologických změn, zasahujících do všech oblastí lidské činnosti. I z tohoto důvodu si ministerstvo kultury klade za cíl průběžně vytvářet vhodné právní a ekonomické prostředí pro technologické inovace a pro stálé rozšiřování služeb, které muzea a galerie poskytují prostřednictvím sítí elektronických komunikací. S tím souvisí také důsledná podpora digitalizace muzejních a galerijních sbírek a zpřístupňování jejích výsledků veřejnosti prostřednictvím webových stránek.

"Z priorit Koncepce uveďme například založení Registru muzeí a galerií, podstatné zdokonalení sítě metodických center a účinnější podporu veřejné prezentace kulturního dědictví," zdůraznil ministr kultury Daniel Herman. "Koncepce představuje také kvalitativně nový přístup k akvizicím a prezentaci současného umění včetně architektury a užitého umění. Dokument rovněž poprvé odpovídajícím způsobem akcentuje potřeby muzeí v přírodě. Jedním z nových důležitých rysů Koncepce je důraz na širokou mezioborovou spolupráci, na posílení role vysokých škol v činnosti muzeí a galerií či na vzájemnou spolupráci státních muzeí a galerií s muzei a galeriemi zřizovanými vyššími územně samosprávními celky, městy a obcemi. To umožní efektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch ochrany movitého kulturního dědictví a jeho zpřístupňování návštěvníkům muzeí a galerií, stejně jako realizaci náročných výstavních či vzdělávacích projektů," upřesnil ministr.

Nejen vlastní struktura a text Koncepce představují podstatnou změnu; důležitý byl rovněž způsob její přípravy. Koncepce vznikala i díky soustavné komunikaci s organizacemi odborné veřejnosti, především s Asociací muzeí a galerií ČR, Českým výborem Mezinárodní rady muzeí ICOM a Radou galerií ČR. Předpokládá také veřejné konzultace před přijetím všech podstatných kroků měnících podmínky činnosti muzeí a galerií v České republice. Vzhledem k tomu dokument mnohem důsledněji než dosud vychází z poznatků z praxe a z reálných potřeb muzeí a galerií. Zároveň Koncepce sama poprvé počítá s průběžným vyhodnocováním tak, aby bylo ministerstvo kultury schopno pružně reagovat na dosud nepředvídatelné změny ekonomického a právního prostředí, které mohou nastat v době její platnosti. Při přípravě Koncepce usiloval resort kultury o to, aby byla vhodným způsobem respektována tradice a zachována kontinuita. Zároveň chce ministerstvo stanovit jasné perspektivy dalšího rozvoje tohoto oboru, neobyčejně důležitého pro zachování národní kulturní identity a kulturního dědictví České republiky.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR


Zdroj: www.mkcr.cz