/ adresář / granty

Strukturální fondy 

Největší podíl finanční podpory pro oblast kultury ze strany EU nepochází z přímé podpory kulturního sektoru prostřednictvím komunitárních programů (např. program Kreativní Evropa, Evropa pro občany či Erasmus+), ale prostřednictvím spolupráce kulturních organizací a místních či regionálních orgánů na základě financování projektů prostřednictvím SF (prostřednictvím SF je hrazeno 80 % celkových nákladů EU na podporu oblasti umění a kultury).

K podpoře hospodářského rozvoje ve všech zemích EU se využívá pět hlavních fondů, na které jsou navázané programy navázané jednak na strategický dokument Evropské unie Evropa 2020, jednak na potřeby konkrétních národních a regionálních plánů rozvoje. 

Evropský fond pro regionální rozvoj financuje především investiční (tvrdé) projekty. Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech.

Evropský sociální fond financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí.

Fond soudržnosti (Kohezní fond) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a transevropských dopravních sítí, dále má přispívat k rozpočtové stabilitě.

„Evropa 2020“ je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu.
Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a ke zlepšení sociální soudržnosti.
Unie si stanovila pět ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky. Ty by měly být dosaženy do roku 2020. Všechny členské státy si v každé z těchto oblastí stanovily své vlastní cíle. Celou strategii tak podpoří konkrétní činy na úrovni EU i členských států.

 

Strukturální fondy v ČR

Strukturální fondy jsou spravovány Ministerstvem pro místní rozvoj, které vystupuje v roli centrálního koordinátora využívání fondů EU v České republice. Strukturální fondy jsou hlavním nástrojem provádění evropské politiky hospodářské a sociální soudružnosti a jsou v souladu se strategií Evropa 2020. 

Pro období let 2014-2020 je pro ČR alokováno 20,5 mld. eur z rozpočtu Evropské unie. Jde zhruba o 40 % veřejné podpory ČR.

Finanční alokace SF 2014-2020

Aktuální informace jsou na www.strukturalni-fondy.cz