/ adresář / granty

Horizont 2020 

O programu HORIZONT 2020

HORIZONT 2020 je program Evropské unie na financování výzkumu a inovací v období let 2014 až 2020 s celkovým rozpočtem 80 biliónů euro.

Program HORIZONT 2020 má 3 základní pilíře:

 

excelentní věda

  • individuální projekty vědců, ERC, akce Marie Curie – mobilita výzkumných pracovníků, výzkumné infrastruktury, budoucí a vznikající technologie (FET)

 

vedoucí postavení evropského průmyslu

  • průlomové a průmyslové technologie (ICT, nanomateriály, biotechnologie, vesmír), přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP

 

společenské výzvy (7 výzev)

  • Zdraví, demografické změny a kvalitní život (well-being)
  • Výzvy v oblasti evropská bioekonomie: bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesy, výzkum v oblastech mořské, námořní a vnitrozemské vody
  • Bezpečná, čistá a účinná energie
  • „Smart“, zelená a integrovaná doprava
  • Klimatická změna, účinnost zdrojů a surovin
  • Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní společnosti
  • Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

 

Pro kulturní oblast je aktuální výzva č. 6. Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní společnosti, konkrétně kategorie 3.6.3. REFLEXIVNÍ SPOLEČNOSTI, která podporuje evropské dědictví, paměť a identitu, kulturní interakce a jejich reprezentaci ve sbírkách a muzeích, výzkum dějin, umění, literatury, filosofie a náboženství evropských zemí a v neposlední řadě roli Evropy ve světě.

V kategorii 3.6.3.

REFLECTIVE 1 (2014) – ERA-net on Uses of the past

Příležitost: instrumentální použití historických znalostí a použití specifických historií a dědictví u různých národů; konstrukce identity a institucionální zajištění norem a hodnot

REFLECTIVE 2 – Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation

Příležitost: multidisciplinární, komparativní se zaměřením na vynoření evropského kulturního dědictví v historické perspektivě; propojení lokálních, regionálních, národních a evropských aspektů; dopad na Europanizaci a vnímání Evropy; hmotné i nehmotné kulturní dědictví; multijazyková povaha kulturního dědictví; turistický potenciál.

Dopad: Podpora kulturních politik EU spojených s objevením a využitím kulturního dědictví. Oslovení různých „stakeholderů“.

REFLECTIVE 3 – European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe

Příležitost: evropské regiony s výrazně odlišnými rolemi administrace, občanského zapojení, historie, kultura a identita; aplikace kohezních, regionálních a urbánních politik; příspěvek regionálních politik k pozitivní identifikaci s evropským projektem; komparativní analýza inovativních případových studií z MS s různými současnými i historickými teritoriálními administrativními rámci; dopad a efektivnost komunikace spojené s EU regionálními projekty

Dopad: konceptuální, metodologický a analytický příspěvek k lepšímu porozumění vztahů mezi evropskými regionálními politikami, lokálními a regionálními identitami a percepcí přidané hodnoty EU občany.

REFLECTIVE 4 – Cultural opposition in the former socialist countries

Příležitost: komparativní výzkum různých typů sbírek zachycujících co nejširší spektrum opozice v bývalých socialistických zemích; jak jsou tyto sbírky známy zejména mezi mladou generací, vytvoření elektronického katalogu; různé typy kulturní opozice specifické pro různé země; jak přispěly k pádu socialismu; průzkum archivů tajné policie a dalších represivních orgánů

Dopad: katalog sbírek; podpora spolupráce institucí spravujících tyto sbírky; doporučení k ochraně tohoto dědictví;

REFLECTIVE 5 – The cultural heritage of war in contemporary Europe

Příležitost: mapování využití kulturního dědictví vybraných ozbrojených konfliktů; praktiky připomínání, média, populární kultura, role tohoto kulturního dědictví v budování identit; srovnání s regiony mimo Evropu

Dopad: Prohloubit znalosti o problematice. Inovativní cesty, sítě, nástroje a politická doporučení k udržování tohoto kulturního dědictví a jak ho propagovat

REFLECTIVE 7 – Advanced 3D modelling for accessing and understanding European cultural assets

Pokročilé 3D modely pro přístup a porozumění evropskému kulturnímu dědictví

REFLECTIVE 8 – Communication and dissemination platform

platforma pro přístup k datům z evropských projektů

REFLECTIVE 9 – Social platform on Reflective Societies

platforma lidí z různých sfér (například muzea, knihovny, archivy a další veřejné instituce) identifikující příležitosti pro výzkum v oblasti reflektivních společností

Dopad: podpora EK v definici výzkumné agendy v oblasti reflektivních společností

Projekty tvoří tým alespoň třech subjektů (koordinátor + 2 partneři) ze tří evropských států EU nebo asociovaných zemí (některé země, především bohaté, nemají nárok na finanční podporu). 

Více zde:

www.h2020.cz/cs

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020