/ adresář / granty

Komunitární programy 

Jedná se o programy EU, které spravuje Evropská komise a které jsou určeny členských zemím Unie. Na základě dvoustranných dohod se však tyto programy otevírají i pro země kandidátské.
Jednotlivé programy jsou zpravidla koncipovány na několikaleté období. V průběhu jejich realizace a po jejich skončení je hodnocen jejich přínos. Programy se modifikují a vznikají nové - programové schéma se tak neustále mění. Realizaci programů, které schválí Rada (ministrů) Evropy a Evropský parlament, má na starosti Evropská komise. Programy potom spadají do kompetence jejích jednotlivých oddělení. Každý program má vlastní pravidla tematické koncepce a výběrového řízení projektů.
Pro téměř všechny komunitární programy jsou v členských a kandidátských státech zřízeny informační a realizační kanceláře.  

Evropská komise nabízí hned několik programů vhodných k financování kulturních projektů nebo projektů s kulturní složkou. Program Kreativní Evropa je jediný program zaměřený výhradně na podporu kulturních a kreativních odvětví. Další vybrané programy podporují kulturu v některých výzvách či jako nástroj k dosažení určitého cíle (např. aktivizace obyvatel prostřednictvím kulturního projektů v případě programu Evropa pro občany, či umělecké workshopy v případě programu Erasmus +).