/ adresář / granty

EU 

Podporu Evropské Unie je možné rozdělit do dvou základních typů. Prvním typem jsou strukturální fondy, jež jsou součástí politiky regionálního rozvoje. Z této rozpočtové položky EU se do kultury investuje nejvíce finančních prostředků. Strukturální fondy mají v gesci příslušná ministerstva na národní úrovni a podobu programů na národních úrovních navrhují ministerstva, schvalovány jsou pak na evropské úrovni. Výzvy k čerpání dotací, rozdělování prostředků a kontrolu těchto nákladných projektů mají také ve správě ministerstva. Ovšem jelikož se jedná o prostředky Evropské unie, kontrolní pravomoc má nad veškerými vydanými prostředky Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Druhý typ podpory jsou neinvestiční komunitární programy, které jsou navrhovány Komisí na období víceletého finančního rámce a jsou schvalovány rozhodnutím Rady a Parlamentu. Programy má ve správě přímo Evropská komise, příslušná ministerstva do dalšího procesu nemohou zasahovat, nemají vliv na hodnotící proces ani na výběr projektů. Narozdíl od strukturálních fondů nejsou finance určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření.

Možnosti financování můžete najít v publikaci Podpora kultury z EU, jež nabízí přehled všech možností podpory kulturních programů z komunitárních i strukturálních programů ze zdrojů Evropské unie pro období 2014-2020.